Delårsrapport 1 januari-30 september 2010

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 5 procent till 4 981 (4 746) mkr.
  För jämförbara enheter var nettoomsättningen på en oförändrad nivå jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
  (EBITA) ökade med 19 procent till 540 (452) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,8 (9,5) procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 318 (255) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till 7,98 (6,38) kr.

TREDJE KVARTALET 2010

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 21 procent till 1 732 (1 426) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 13 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 38 procent till 205 (149) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,8 (10,4) procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 39 procent till 117 (84) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,95 (2,10) kr.

VD-kommentar

Fortsatt förbättrat marknadsläge
Koncernens orderingång för jämförbara enheter har nu ökat två kvartal i rad. Vändningen i affärsläget kom mot slutet av det första kvartalet 2010 och därefter är det sammanfattande intrycket att återhämtningen successivt blivit såväl starkare som bredare. Jämfört med tredje kvartalet 2009 ökade orderingången med 21 procent totalt och med 15 procent för jämförbara enheter, vilket är den starkaste tillväxten sedan tredje kvartalet 2008. Samtliga affärsområden hade i kvartalet en högre orderingång för jämförbara enheter än motsvarande kvartal föregående år.

Glädjande är att trenden från slutet av andra kvartalet för affärsområde Enginering & Equipment håller i sig med en fortsatt ökande orderingång driven av en återhämtning inom finsk exportindustri.

Utvecklingen för affärsområde Industrial Components har förstärkts ytterligare i kvartalet med en faktureringstillväxt på 38 procent. Affärsområde Flow Technology, som endast begränsat påverkades av den  allmänna konjunkturnedgången 2009, har fortsatt haft en bra faktureringsutveckling.  I affärsområdet Special Products har förvärven tillsammans med organisk tillväxt genererat en ökning av faktureringen med 42 procent i kvartalet.

Signalerna från de marknader där koncernen är verksam är fortsatt positiva och vi ser för närvarande inga tecken på någon försvagning. Inom de flesta segmenten upplever vi en stark marknad. Undantagen är energiinvesteringar och marin nybyggnation där efterfrågan fortfarande är på en lägre nivå.

Resultat
Koncernen visar återigen sin styrka genom en mycket bra bruttomarginal som ytterligare förbättrades under kvartalet. EBITA-marginalen för kvartalet blev 11,8 procent och ackumulerat 10,8 procent, vilket är över koncernens långsiktiga mål om minst 10 procent.

Förvärv
Under kvartalet har vi förvärvat Mesongruppen, som levererar ventiler under eget varumärke till framförallt marina applikationer.

Det långsiktiga arbetet med att utveckla Indutrade-koncernen i enlighet med vårt tillväxtmål fortsätter med oförminskad styrka.  


Johnny Alvarsson, VD