Delårsrapport 1 Januari-30 Juni 2010

1 JANUARI – 30 Juni 2010 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

  • Nettoomsättningen för perioden minskade med 2 procent till 3 249 (3 320) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 5 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 11 procent till 335 (303) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,3 (9,1) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 201 (171) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 5,03 (4,28) kr.

ANDRA KVARTALET 2010 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 8 procent till 1 722 (1 589) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 5 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent till 191 (142) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 (8,9) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 51 procent till 115 (76) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,88 (1,90) kr.