CORRECTION: Rapporttillfällen och Årsstämma i Indutrade AB 2011

Tisdag 15 februari Bokslutskommuniké 2010 Onsdag 27 april Delårsrapport januari - mars Onsdag 27 april Årsstämma i Stockholm Onsdag 3 augusti Delårsrapport januari - juni Tisdag 1 november Delårsrapport januari - september Stockholm den 12 oktober 2010 INDUTRADE AB (publ) Om IndutradeIndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov. Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi. Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2009 till 6 271mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 594 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.