Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

1 JANUARI – 30 JUNI 2009 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR) • Nettoomsättningen för perioden ökade med 2 procent till 3 320 (3 258) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 11 procent. • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 26 procent till 303 (407) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 9,1 (12,5) procent. • Resultat efter skatt minskade med 34 procent till 171 (259) mkr. • Resultat per aktie uppgick för perioden till 4,28 (6,48) kr. • Avkastningen på operativt kapital för den senaste 12 månaderna uppgick till 27,9 (38,8) procent. ANDRA KVARTALET 2009 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR) • Nettoomsättningen under andra kvartalet minskade med 8 procent till 1 589 (1 733) mkr. För jämförbara enheter uppgick minskningen till 19 procent. • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 39 procent till 142 (232) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 8,9 (13,4) procent. • Resultat efter skatt minskade med 49 procent till 76 (150) mkr. • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 1,90 (3,75) kr. VD-kommentar Trenden från första kvartalet har fortsatt med en vikande orderingång inom många marknadssegment. Inom kvartalet var dock minskningen i juni avsevärt lägre än under kvartalet som helhet. Jag ser det som ett tecken på en stabilisering och att de kunder som har haft lager har förbrukat dem och börjar beställa igen. De sektorer inom koncernen som inte påverkats av nedgången är energi, produkter till den kommunala VA-sektorn och medicinsektorn. Ventiler, mätinstrument, filter och pumpar till processindustrin är påverkade i en mindre utsträckning. Av de geografiska marknaderna har nedgången varit störst i Finland. Alla bolag med volymtapp har olika typer av kostnadsreduktionsprogram anpassade till sin verksamhet och det land de verkar i. I Finland t.ex. används permitteringsinstrumentet i stor omfattning medan de svenska bolagen reducerar arbetstiden och säger upp personal. De besparingsprogram som har initierats i koncernen bedöms på helårsbasis reducera koncernens omkostnader med cirka 200 mkr och antalet anställda med cirka 300. Bruttomarginalen som är en viktig indikator på prisutvecklingen förbättrades jämfört med första kvartalet 2009 från 32,4% till 33,1 % . Det beror bl. a. på att valutarelaterade prisjusteringar har fått genomslag under kvartalet. Under kvartalet tappade vi resultat beroende på lägre volymer i flertalet av koncernens bolag. Trots det besvärliga konjunkturläget är EBITA marginalen 8,9% i kvartalet och därmed över vårt långsiktiga mål om minst 8% över en konjunkturcykel. Målet för avkastning på operativt kapital är minst 25% över en konjunkturcykel och utfallet 30 juni mätt som rullande 12 månader är 27,9%. I det rådande marknadsläget har Indutrade hitintills klarat de långsiktiga målen vilket måste anses acceptabelt. Vi har under perioden inte gjort några förvärv men under andra halvåret finns det en ökad sannolikhet för förvärv. Johnny Alvarsson, VD