Förvärvsprocess

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och ledning. Vi har under åren utvecklat en förvärvsprocess för analys, genomförande och implementering. Genom processen struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.Processen kan indelas i följande fem steg:

1. Identifiering

Indutrade strävar efter att redan i ett tidigt skede föra en dialog med ägarna till potentiellt intressanta bolag. Därigenom blir Indutrade ofta den naturliga samtalspartnern för ägarna inför en eventuell försäljning. Indutrade för kontinuerligt diskussioner med antal förvärvskandidater.

2. Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån parametrar som marknadsposition, marknadssegmentets attraktivitet, kunder, konkurrenter, huvudleverantörens strategiska och tekniska inriktning, repetitiva inslag i produktutbudet, finansiell ställning, historik, nyckelpersoners fortsatta engagemang samt vilket mervärde bolaget kan skapa för kunder och leverantörer. En grundlig utvärdering minimerar den operativa och finansiella risk som är förenad med ett förvärv. 

3. Förhandling

Förhandlingsfasens främsta syften är säkerställning av att:

  • Förvärvet kan genomföras till ett pris som gör att affären blir värdeskapande. Indutrade förvärvar med multipla som medför att de bidrar till koncernens resultat från första dagen.
  • Nyckelpersoner har ett fortsatt engagemang efter förvärvet. Då nyckelpersonerna ofta är delägare i det bolag som förvärvas används vanligen en förvärvsstruktur med villkorad köpeskilling. Nyckelpersoner ges därmed incitament att fortsätta verka i koncernen och bidra till fortsatt tillväxt.
  • Vid köp av agenturbolag måste förvärvskandidatens huvudleverantörer samtycka till förvärvet. Det är viktigt för att väsentliga produktagenturer inte ska förloras.

4. Implementering

I samband med ett förvärv upprättas en plan för hur det förvärvade bolaget kan utvecklas ytterligare efter förvärvet genomförts. Handlingsplanen är fokuserad och inriktas främst på tre områden:

  • Kunder och leverantörer - breddning av kundkrets och produktsortiment.
  • Organisation - effektivisering med huvudsyftet att öka fokuseringen på kunder och försäljning.
  • Kostnader, marginaler och kapitaleffektivitet - för att höja lönsamheten och säkerställa en god finansiell ställning.

Nya finansiella mål och aktivitetsplaner fastställs. Målen anpassas efter bolagets förutsättningar.

5. Uppföljning

Koncernledningen och ledningen för respektive affärsområde för en kontinuerlig dialog med bolagets ledning. Den löpande styrningen är målorienterad med fokus på tillväxt, marginal och kapitalbindning.