Förvärvsprocess

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och ledning. Vi har under åren utvecklat en förvärvsprocess för analys, genomförande och implementering. Genom processen struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.
Förvärvsprocess

Identifiering

Indutrade strävar efter att redan i ett tidigt skede föra en dialog med ägarna till potentiellt intressanta bolag. Därigenom blir Indutrade ofta den naturliga samtalspartnern för ägarna inför en eventuell försäljning. Indutrade för kontinuerligt diskussioner med intressanta förvärvskandidater.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar så som marknadsposition, kunder, konkurrenter, huvudleverantörens strategiska och tekniska inriktning, miljöpåverkan, ISO-certifieringar, finansiell ställning, historik samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för att skapa långsiktig hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet och är därför central vid utvärderingen.

En grundlig utvärdering minimerar den operativa och finansiella risk som är förenad med ett förvärv. Förvärvsprocessen får gärna ta tid, att parterna kan lära känna varandra ökar sannolikheten för ett lyckat förvärv. En nyckel till framgång är att förvärvet förbereds noga.

Förhandling

Förhandlingsfasens främsta syften är att säkerställa bland annat:

  • Att förvärvet kan genomföras till ett pris som gör att affären blir värdeskapande.
  • Nyckelpersoners fortsatta engagemang efter förvärvet. Då nyckelpersonerna ofta är delägare i det bolag som förvärvas används vanligen en förvärvsstruktur med villkorad köpeskilling, vilket innebär att ytterligare köpeskilling betalas ut om bolaget når en viss lönsamhetsnivå efter förvärvet. Nyckelpersoner ges därmed ett incitament att fortsätta arbeta i bolaget och bidra till fortsatt utveckling och tillväxt.
  • Att förvärvsbolagets huvudleverantörer samtycker till förvärvet, för att väsentliga leverantörer ska kunna behållas.

Styrprocess

Implementering

I samband med att ett förvärv genomförs görs en strukturerad genomgång av det förvärvade bolaget. De områden som fokus främst läggs på är det förvärvade bolagets:

  • Kunder och leverantörer – finns möjlighet att bredda kundkrets och produktsortiment?
  • Bedrivs verksamhet på ett ansvarsfullt sätt? Är hållbarhetsaspekten integrerad i affärsmodell, affärskultur, strategier, processer och produkterbjudanden? Är tillväxten hållbar på lång sikt?
  • Organisation – går det att effektivisera och öka fokus på kunder och försäljning?
  • Kostnader, marginaler och lageromsättning – finns möjlighet att höja lönsamhet och avkastning?

Nya finansiella mål, anpassade efter bolagets förutsättningar fastställs.

Uppföljning

Det förvärvade bolagets ledning och Indutrades koncernledning och affärsområdeschef har en kontinuerlig dialog. Den löpande styrningen är målorienterad med fokus på tillväxt, marginal och kapitalbindning.