En fantastisk vision och realistiska mål

Danska Elma Instruments erbjuder hand-hållna test- och mätverktyg till hantverkare och industriell användning. Bolaget är det största i Skandinavien inom sin nisch och omsätter 150 miljoner danska kronor. Elma Instruments är ett fullsortimentsbolag med en blandning av dels produkter som säljs under eget namn, dels produkter från de ledande tillverkarna i världen, för vilka Elma Instruments ofta har exklusiva distributions-rättigheter.

Stark företagskultur och hållbar verksamhet

–Jag startade mitt första företag 1982 när jag bara var 17 år, säger verkställande direk-tör Lars Bendixen. Genom åren har bolaget vuxit både organiskt och via förvärv. Trots expansionen har vi behållit en företagskul-tur som kännetecknar ett intimt familjeföre-tag. Med min bakgrund som fotbollsspelare kan jag tydligt se hur nära samarbete och tillit är avgörande för framgång, oavsett om det gäller i företaget eller på fotbollsplanen. –Ett starkt team och lojala medarbetare är en förutsättning för att driva en hållbar verksamhet. Vi erbjuder våra medarbetare goda arbetsförhållanden och möjligheter att utvecklas. Då vi främst är ett handels-företag är vår direkta påverkan på miljön begränsad. Däremot bidrar våra produkter till att minska resursförbrukningen. Genom att regelbundet mäta och testa exempelvis energianvändning och vattenläckage kan våra kunder säkerställa effektiv resursan-vändning, förklarar Lars. När Elma Instruments letade efter en ny investerare hade bolaget flera intressenter, men man fastnade snabbt för Indutrade eftersom de båda bolagens företagskultu-rer passade varandra perfekt. –Det var väldigt viktigt för mig att den nya ägaren inte bara skulle bry sig om oss som företag, utan framförallt värna våra medarbetare, berättar Lars. Från Indutrades synvinkel var Elma Instru-ments värderingar och kultur helt i linje med Indutrades. Elma Instruments uppfyllde också andra viktiga kriterier som Indutrade letar efter i ett företag; en solid affärsidé, stark engagerad ledning, stabil tillväxt och god lönsamhet. Med förvärvet gjorde Indutrade också sitt inträde på en för kon-cernen ny del av marknaden.

Fördelar av att ingå i Indutrade

–Med Indutrade som ägare kan vi fortsätta vår verksamhet som vanligt och vi får dess-utom tillgång till den finansiella styrkan, erfarenheten och kompetensen hos ett stort börsnoterat företag. Våra expansionsplaner kan därför nu realiseras i en snabbare takt än annars, säger Lars. –Den finansiella styrkan stärker trovär-digheten till vår förmåga att överleva på lång sikt, vilket är av stor vikt för några av våra största kunder. När det gäller våra egna expansionsplaner har vi stor nytta av Indutrades erfarenhet av förvärv. Dessutom har Indutrade många kontakter och ingångar på framför allt den svenska mark-naden, vilket är mycket intressant för oss. Indutrades kännetecknas av sin decentrali-serade affärsmodell med en tydlig ansvars-delegering, men med tanke på den samlade kunskap som finns inom gruppen tror jag att det finns mycket att vinna genom ännu mer kunskapsdelning och affärsmässiga kontakter internt, säger Lars.

Konkreta planer

–Vi har stora förhoppningar och konkreta planer för framtiden. På kort sikt har vi för avsikt att växa i närområdet. Inom tio år kommer vi att vara etablerade i ännu fler länder. De flesta företag i vår bransch är små och lokala och ett stort företag som vårt har därför stora möjligheter att vara en stark och stabil partner för kunder och leverantö-rer över hela Europa, säger Lars.–Vår vision är att vara det ledande test- och mätbolaget i Nordeuropa. Vi har en fan-tastisk vision och realistiska mål och jag är övertygad om att vi kommer att nå dit vi vill.