Styrka att vara en del av Indutrade

Svenska Dasa Control Systems AB erbjuder avancerade lösningar för maskinstyrning av tunga fordon och aggregat samt kompletta applikationer till skogsmaskiner. Bolaget har en egen FoU-avdelning och egen tillverk-ning i Växjö. Under senare år har erbjudan-det kompletterats med vissa moduler och komponenter – från särskilt utvalda part-ners – som kan kombineras med Dasas egna produkter till effektiva systemlösningar för kunderna.–Ursprunget till Dasa är ett datorbaserat styrsystem för skördaraggregatet till en skogsmaskin - en kunddriven utveckling som startade med ett diskret mätsystem för tvågreppsaggregat och som sedan ledde till en innovation där mätsystem och apterings-logik för engreppsaggregat integrerades i början av 1990-talet, berättar Per-Olof Bergqvist som 2015 rekryterades till posten som bolagets verkställande direktör.

Smarta lösningar till tunga fordon

–Sedan dess har bolaget vuxit till nya kund-grupper och fler geografiska marknader och omsätter idag cirka 75 miljoner kronor och har 30 medarbetare. Numera vänder vi oss även till tillverkare av anläggningsmaskiner, truckar och bussar. Vi erbjuder också en molnbaserad kommunikationslösning för fjärranslutning av fordon där det enkelt går att se var maskinen är, vad den gör och hur den mår. Eventuella felkoder kan läsas av och service av mjukvaran kan göras på dis-tans och man säkerställer att servicetekniker som behöver åtgärda fel på plats får med sig rätt servicedel, säger Per-Olof.

Nära kundrelationer

Cirka 35 procent av omsättningen går på export och Dasas kunder återfinns över hela världen med tyngdpunkt i Nordamerika, Nya Zeeland och Finland.–Vi är förstås en liten spelare på skogs-maskinmarknaden som domineras av tre multinationella företag. Men trots det är vi i framkant när det gäller såväl kompetens som innovation. Vi är flexibla och snabba och har mycket nära och starka kundrelatio-ner. Det gör att vi kan vara lyhörda och anpassa lösningarna efter varje kunds speci-fika behov. På så sätt gör vi vår storlek till en styrka och konkurrensfördel, säger Per-Olof.–Att ha en stark och långsiktig ägare som Indutrade är definitivt en tillgång i kund-relationerna. Det råder ingen tvekan om att vi är ett stabilt bolag med tillgång till kom-petens och finansiella resurser. En tydlig ägare är även en fördel vid rekryteringar, säger Per-Olof.

Ökat kompetensutbyte

–Som en del i Indutrade har vi också en mängd systerföretag med vilka vi kan utbyta erfarenheter. Vid den årliga VD-konferensen knyts viktiga kontakter och alla delar villigt med sig av sin kunskap. Andra företag i gruppen kan också fungera som förebilder; de kan ha stått inför samma utmaningar som vi gör idag och genom att ta del av deras erfarenheter kring hur de löst situatio-nen kan vi inspireras till kreativa lösningar och undvika att upprepa eventuella miss-tag, menar Per-Olof. Han tycker dock att det kompetens- och affärsmässiga utbytet mellan olika Indutradebolag skulle kunna vara ännu bättre.–Jag vet att det pågår aktiviteter för att förbättra möjligheterna att hitta relevanta kontaktytor inom gruppen vilket är mycket bra. Ett uppskattat sätt att både utnyttja och dela kompetens som används sedan länge är möjligheten att sitta i varandras styrelser.

Tillväxt genom förvärv

–Dasa hade kunnat växa utan Indutrade, men absolut inte i samma takt och kanske inte med samma lönsamhet. Indutrade är en industriell ägare och utvecklare och kan därför ge oss den uppbackning vi behöver genom att ställa krav, coacha och stimulera. De förstår vår verksamhet och ger oss en tydlig riktning med fokus på kunder, tillväxt och resultat. Att de pushar oss är enbart positivt, säger Per-Olof.–Nästa steg i vår utveckling är att växa genom förvärv. Även här får vi stöd från Indutrade. Det är vi själva som tar initiativet och det är vi som kommer att leta efter lämpliga förvärvskandidater. Indutrade kan sedan stödja oss när det gäller processer, juridik och finansiering. Att förvärva företag är Indutrades kärnverksamhet så det är självklart att kompetensen kring detta är ovärderlig. –Min långsiktiga vision för Dasa är att vi ska ses som ett kompetensföretag. I dags-läget svarar mjukvara för cirka 15 procent av omsättningen. Denna andel vill jag öka. Kunskap och kompetens inom applikations-utveckling och systemintegration är det som gör oss unika, avslutar Per-Olof.