Strategi

För att nå koncernens övergripande mål tillämpar vi följande strategier.

Tillväxt med begränsad rörelserisk

Tillväxt ska ske i tre dimensioner:

  • Inom nya och befintliga teknikområden
  • Genom ett breddat kunderbjudande, exempelvis utökad support, utbildning och andra eftermarknadstjänster
  • Genom geografisk tillväxt på utvalda marknader

Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. När våra bolag växer bedöms inträdesbarriärerna för potentiella konkurrenter öka. Samtidigt minskar risken för att våra leverantörer etablerar egna försäljningsorganisationer på bolagets marknader.

Affärsutveckling och tillväxt är strategiska verktyg för att vi ska minska rörelserisken.

Förvärv

Vi förvärvar välskötta, långsiktigt framgångsrika, ofta ägarledda industriföretag med en ledning som har en ambition att fortsatt vilja driva och utveckla verksamheten. Bolagen tillverkar eller säljer produkter på en tydlig marknad.

I normalfallet säljer vi inte bolag. Inte heller byter vi namn eller slår ihop bolag, vilket innebär att säljaren vet att företaget även på lång sikt kommer att finnas kvar som en aktör på marknaden.

Starka marknadspositioner  

Inom Indutrade fokuserar vi på försäljning av produkter inom nischer där en ledande position kan uppnås.

Starka marknadspositioner är ofta en förutsättning för god lönsamhet. De gör det också lättare för oss att attrahera de bästa leverantörerna, vilket ytterligare befäster vår ställning.

Långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer

Indutrade prioriterar leverantörer som via egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med stort teknikinnehåll. Ett samarbete med oss ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörer att sälja sina produkter på de geografiska marknader där vi är verksamma.

Ett sortiment med marknadsledande produkter från de bästa leverantörerna, tillsammans med vårt teknik- och marknadskunnande, gör oss till en mer attraktiv samarbetspartner för befintliga och potentiella kunder.

Bolag med egna produkter och varumärken

Indutrade har ett antal bolag med egna produkter och varumärken. Produkterna ska ha ett högt teknikinnehåll och bolagen en stark marknadsposition med god tillväxtpotential.

Egna produkter och varumärken balanserar våra teknikförsäljningsbolag. Sedan 2004 har andelen bolag med egna produkter ökat successivt och motsvarar nu cirka 40 procent av vår nettoomsättning.

Hög andel repetitiv försäljning samt fokus på utvalda kundsegment

Våra bolag prioriterar kunder som har ett återkommande behov och är verksamma inom branscher med goda förutsättningar att bibehålla konkurrenskraftig produktion på sina hemmamarknader. Dessa branscher karaktäriseras ofta av hög automatisering, höga distributionskostnader och/eller stora initiala investeringar.

Repetitiv försäljning bidrar till stabilitet inom verksamheten och förutsägbarhet i intäktsflödena.

Försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens

Vårt produkt- och tjänsteutbud, som riktar sig till både slutförbrukare och OEM-kunder (kunder som integrerar våra produkter i sina egna produkter), ska ha ett högt teknikinnehåll och innefatta en hög servicenivå samt kvalificerad teknisk rådgivning.

Våra säljare ska ha hög teknisk kompetens inom sina respektive nischer och en ingående kunskap om kundernas produktionsprocesser.

En kombination av högt tekniskt kunnande och god service gör oss till en attraktiv partner för såväl kunder som leverantörer.

Decentraliserad organisation med stark lokal förankring

Vår styrmodell kännetecknas av decentralisering, eftersom de bästa affärsbesluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer.

  • Med dotterbolag som själva styr sin verksamhet, är flexibla och entreprenörsdrivna och arbetar nära kunden, ökar vi kundvärdet.