Strategi

För att nå koncernens övergripande mål tillämpar vi följande strategier.

Tillväxt med begränsat risktagande

Tillväxt ska ske såväl organiskt som genom
förvärv och företrädesvis i tre dimensioner:

  • Inom befintliga och nya teknikområden
  • Genom ett breddat kunderbjudande baserat på relevant kunskap, exempelvis utökad support, utbildning och andra eftermarknadstjänster
  • Genom geografisk tillväxt på utvalda marknader

Affärsutveckling och tillväxt är strategiska verktyg för att minska koncernens risk.

Förvärv

Indutrade förvärvar välskötta, framgångsrika, ofta ägarledda teknik- och industribolag med en ledning som har en ambition att fortsatt vilja driva och utveckla verksamheten. Bolagen tillverkar eller säljer produkter på en tydlig marknad. Vi kan även göra mindre kompletteringsförvärv genom våra befintliga bolag, för att stärka marknadspositionerna. I vår förvärvsprocess är det centralt att säkerställa en delad värdegrund och gemensamma etiska principer. Dessa etiska principer är sammanfattade i Indutrades uppförandekod som alla dotterbolag förväntas följa.

Indutrade förvärvar bolag för att utveckla dem på lång sikt. Vi byter inte namn eller slår ihop bolag, vilket innebär att säljaren vet att bolaget även på lång sikt kommer att finnas kvar som en aktör på marknaden.

Starka marknadspositioner  

Indutrade fokuserar på försäljning av produkter inom nischer där en ledande position kan uppnås.

Starka marknadspositioner är ofta en förutsättning för god lönsamhet. Det gör det också lättare att attrahera de bästa leverantörerna, vilket ytterligare befäster Indutrades ställning.

Långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer

Indutrade prioriterar leverantörer som via egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med högt teknikinnehåll. Ett samarbete med Indutrade ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörerna att sälja sina produkter på.

Ett sortiment med marknadsledande produkter från de bästa leverantörerna, tillsammans med Indutrades teknikoch marknadskunnande, gör Indutrade till en mer attraktiv samarbetspartner för befintliga och potentiella kunder.

Bolag med egna produkter och varumärken

Indutrade har många bolag med egna varumärken och produkter. Produkterna ska ha ett högt teknikinnehåll och bolagen en stark marknadsposition med god tillväxtpotential.

Företagen med egna produkter och varumärken balanserar teknikförsäljningsbolagen. Sedan 2004 har andelen bolag med egna produkter ökat med 31 procentenheter och motsvarade 40 procent av koncernens nettoomsättning 2018.

Hög andel repetitiv försäljning samt fokus på utvalda kundsegment

Koncernen prioriterar kunder med repetitiva behov verksamma inom branscher med goda förutsättningar att bibehålla konkurrenskraftig produktion på Indutrades hemmamarknader. Dessa branscher karaktäriseras ofta av hög automatisering, höga distributionskostnader och/eller stora initiala investeringar.

Detta bidrar till stabilitet i verksamheten och förutsägbarhet i intäktsflödena.

Försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens

Indutrades produkt- och tjänsteutbud,som riktar sig till både slutförbrukare och OEM-kunder (kunder som integrerar Indutrades produkter i sina egna produkter), ska ha ett högt teknikinnehåll och innefatta en hög servicenivå samt kvalificerad teknisk rådgivning. Indutrades säljare ska ha hög teknisk kompetens inom sina respektive nischer och en ingående kunskap om kundernas produktionsprocesser.

Detta gör Indutrade till en attraktiv samarbetspartner som skapar mervärde för såväl kunder som leverantörer.

Decentraliserad organisation med stark lokal förankring

Indutrades styrmodell kännetecknas av decentralisering, eftersom de bästa affärsbesluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer.

Med dotterbolag som själva styr sin verksamhet, är flexibla och entreprenörsdrivna och arbetar nära kunden, ökar vi kundvärdet.