Drivkrafter och omvärld

Globala makrotrender som klimatförändringar, demografiska förändringar, ökad globalisering och digitalisering och snabb teknikutveckling ställer våra kunder inför ständigt nya utmaningar.

En aktiv omvärldsbevakning där de stora trenderna identifieras, följs och analyseras, är avgörande för att Indutrade ska kunna fatta väl underbyggda beslut och skapa en långsiktig, hållbar verksamhet. De globala trenderna innebär utmaningar, men också stora affärsmöjligheter. Indutrade är en internationell koncern som verkar på marknader i 30 länder i fyra världsdelar. Marknaderna utanför de nordiska länderna har haft en stark utveckling och har ökat i betydelse. Många av Indutrades bolag säljer och producerar komponenter och produkter som exporteras globalt.

Befolkningstillväxt och en växande medelklass medför ökad efterfrågan på såväl kapital- som konsumtionsvaror samtidigt som längre livslängd ökar behoven inom hälso- och sjukvård. Migrationen i stora delar av världen skapar behov av utbyggd infrastruktur. En ökad osäkerhet i världen, ökar efterfrågan på olika typer av säkerhetslösningar. Begränsade naturtillgångar ökar kraven på effektivare resursanvändning samt ställer större krav på återvinning av material och energibesparingar i industrin. Klimatförändringar medför krav på ökad användning av förnybara energikällor samt en hållbar transportsektor med förbättrad bränsleeffektivitet och lägre koldioxidutsläpp. Den ökade miljömedvetenheten tillsammans med kraven på en långsiktigt hållbar utveckling gör att konsumenter i ökande grad efterfrågar lokalt producerade varor. Medvetenheten om klimat och miljö påverkar också var i världen industriproduktion placeras.

Indutrade erbjuder komponenter, system och tjänster som förbättrar våra kunders förmåga att klara de utmaningar som
förändringar i omvärlden medför. Vår tillväxtstrategi är inriktad mot branscher med höga krav på effektivisering och därmed
hög automatiseringsgrad. Produkter som hjälper industrin att mäta, styra, kontrollera, automatisera och rationalisera sina processer, tillsammans med produkter som stödjer industrins miljökrav och energibehov, är prioriterade. Med hjälp av Indutrade kan kunderna bedriva sina verksamheter energieffektivare och mer miljövänligt.