Drivkrafter och omvärld

Globala makrotrender som befolkningsökning, längre livslängd, klimatförändringar och energibrist driver våra kunder att ständigt förnya sig och effektivisera sina tillverkningsprocesser. Indutrade är en viktig partner som stödjer dem i deras utveckling.

Befolkningstillväxt och växande medelklass

Världens befolkning väntas stiga till nära nio miljarder år 2050 enligt FN:s beräkningar. Samtidigt innebär industrialiseringen i utvecklingsländerna stigande inkomster och därmed en växande medelklass. Även marknadsbalansen ändras när tillväxtmarknaderna utgör en allt större andel av den globala ekonomin. Sammantaget medför detta stigande efterfrågan på såväl kapital- som konsumtionsvaror.

Knappa resurser

Världens samlade resurser är knappa och råvarupriserna tenderar att röra sig uppåt. Även kraven på en hållbar tillväxt och miljövänliga tillverkningsmetoder ökar. Samtidigt betyder befolkningstillväxten, en snabbt växande medelklass och ökad köpkraft att allt fler konsumerar allt mer. Det är därför nödvändigt för företag och tillverkare att öka produktiviteten och att arbeta energieffektivt för att tillgodose den ökade efterfrågan från befolkningen.

Åldrande befolkning

Vi lever allt längre vilket framför allt medför ökade behov inom hälso- och sjukvårdssektorerna. Efterfrågan på nya läkemedel samt medicinsk utrustning för allt fler äldre behöver tillgodoses.

Globalisering

Globaliseringen har medfört ökad internationell handel och spridning av både varor och kompetens. Såväl konsumenter som företag förväntar sig tillgång till de senaste varorna och de nyaste teknikerna.

Hållbar utveckling

Den ökade internationella handeln har historiskt medfört att tillverkningen i högre utsträckning skett på ett ställe i världen och konsumtionen på ett annat. Men ökad miljömedvetenhet och krav på en långsiktigt hållbar utveckling leder nu till att konsumenter i ökande grad efterfrågar varor som produceras lokalt.