Marknad

Bred marknad ger stabilitet

Försäljningen inom Indutrade sker inom många produktområden och till kunder som finns i många olika branscher och länder. Den stora spridningen minskar vår känslighet för konjunktursvängningar. Våra tre största kundsegment är verkstad, energi och läkemedel.

En internationell koncern

Indutrade har verksamhet i 31 länder och fyra världsdelar. Under 2017 svarade våra tre största geografiska marknader, Sverige, Finland och Storbritannien/Irland för 51 procent av koncernens nettoomsättning.

Produkter med högt teknikinnehåll

Marknaden kan delas in i produkter för repetitiva behov och produkter av investeringskaraktär. Produkter för repetitiva behov genererar stabilare intäktsströmmar. Vi fokuserar på produkter för repetitiva behov med ett högt teknikinnehåll inom ett antal nischer. Spridningen inom Indutrade över olika produktsegment är rimligt välbalanserad. Våra tre största produktgrupper är ventiler, hydraulik och industriell utrustning samt mätteknik.