Styrelsens arbete

Styrelsen är ytterst ansvarig för Indutrade. Ansvaret innefattar bland annat organisation, strategier, mål och ledningens arbete. Varje år fastställs en arbetsordning som reglerar hur arbetet ska utföras och fördelas.

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandes arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett flertal policyer, till exempel en finanspolicy och en investeringspolicy.

Ansvar för organisation, förvaltning och ekonomisk kontroll

Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter och ska tillse att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Ansvar för strategier, mål och ledningens arbete

Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har en god intern kontroll och utvärderar löpande hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen är också ansvarig för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål. Styrelsen övervakar och utvärderar löpande den verkställande direktörens och den operativa ledningens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar.

Ordföranden leder arbetet

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med:

  • Svensk aktiebolagslag
  • Lagar och förordningar gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Koden)
  • Styrelsens interna styrinstrument

Ordföranden följer verksamheten genom löpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag. Ordföranden tillser även att det sker en årlig utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete och att valberedningen får ta del av utvärderingens resultat. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.

Fem sammanträden per år

Enligt antagen arbetsordning har styrelsen minst fem ordinarie sammanträden per år, inklusive konstituerande sammanträde efter årsstämman, och därutöver när situationen så påkallar.

Styrelsens arbete det senaste året

Under 2017 hade styrelsen nio sammanträden inklusive konstituerande sammanträdet. Styrelsearbetet har under året följt styrelsens arbetsordning. Frågor som styrelsen särskilt fokuserat på har varit strategi-, finans- förvärvs- och hållbarhetsrelaterade. Som en del i styrelsearbetet under året har ett flertal dotterbolagschefer och affärsområdeschefer gjort fördjupade presentationer av sina verksamheter. Samtliga beslut har fattats enhälligt av styrelsen.