Rörlig ersättning

Bolagsledningens rörliga ersättning skall i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och kan maximalt uppgå till 14 miljoner kronor. Den relateras till uppfyllelsen av målsättningarna att förbättra bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt.