Utskott

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Katarina Martinsson – ordförande

  • Bengt Kjell - vice ordförande

  • Lars Pettersson – styrelseledamot

Ersättningsutskottets arbete

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som föreläggs årsstämman för beslut. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen. 

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av styrelsen med undantag för verkställande direktören i bolaget. Ordförande i revisionsutskottet är Ulf Lundahl.

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet håller löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag samt diskuterar omfattning och inriktning av revisionsarbetet. Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av revisionsinsatsen. Vidare utvärderar revisionsutskottet effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll, koncernens riskhantering och övervakar den finansiella strukturen. Utskottet har haft tre möten under året. Revisorerna har deltagit i samband med avrapportering av översiktlig granskning av delårsbokslutet per 30 september samt vid genomgång av årsbokslutet. I september 2018 beslutade styrelsen att särskilja revisionsutskottet från styrelsen som helhet till ett separat utskott med Ulf Lundahl som ordförande och Katarina Martinson och Anders Jernhall som ledamöter.