Utskott

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Katarina Martinsson – ordförande
  • Bengt Kjell - vice ordförande
  • Lars Pettersson – ledamot

Ersättningsutskottets arbete

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som föreläggs årsstämman för beslut. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen. 

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av

  • Ulf Lundahl - ordförande
  • Katarina Martinson - ledamot
  • Anders Jernhall - ledamot

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet håller löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag samt diskuterar omfattning och inriktning av revisionsarbetet. Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av revisionsinsatsen. Vidare utvärderar revisionsutskottet effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll, koncernens riskhantering och övervakar den finansiella strukturen.