Intern revision

Koncernen har en enkel operativ struktur i vilken ingår huvudsakligen små och medelstora fristående, samt av varandra oberoende, verksamheter med varierande förutsättningar för intern kontroll.

Efterlevnaden av koncernens utarbetade styr- och internkontrollsystem följs regelbundet upp av controllers på affärsområdes- och moderbolagsnivå. Controllers genomför dessutom löpande analyser av bolagens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen.

Därtill kommer den årliga rutinen för självutvärdering av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild funktion för internrevision.