Intern revision

Koncernen har en enkel operativ struktur där små och medelstora fristående och av varandra oberoende verksamheter ingår.

Efterlevnaden av bolagets styr- och internkontrollsystem följs regelbundet upp av controllers på affärsområdes- och moderbolagsnivå. Controllers genomför dessutom löpande analyser av bolagens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen.

Det utförs även årliga självutvärderingar av den interna kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild funktion för internrevision.