Årsstämma 2019

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 16:00 IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 15:00.

Anmälan till årsstämma 2019 kan göras här:

Anmälan


Deltagande

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019. Anmälan görs via länken ovan, per post till Indutrade AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-401 43 12.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast måndagen den 6 maj 2019.

Fullmakt måste uppvisas i original. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 3 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas.