Årsstämma 2017

Indutrade höll årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 

Stämman fastställde utdelningen till 3,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 28 april 2017. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 4 maj 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Till nya styrelseledamöter valdes Susanna Campbell och Bo Annvik. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2018. 

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 

Stämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017) på i huvudsak motsvarande villkor som för det existerande programmet (LTI 2014). LTI 2017 omfattar 180 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen vilka erbjuds att förvärva sammanlagt högst 704 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Indutrade. Teckningskursen för aktierna ska fastställas till 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Indutradeaktien under en mätperiod i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna. 

I syfte att genomföra LTI 2017 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett av Indutrade helägt dotterbolag. För att möjliggöra deltagande för befattningshavare som tillkommer eller är förhindrade att delta när programmet inleds, emitteras högst 704 000 teckningsoptioner i Serie I och högst 200 000 teckningsoptioner i Serie II. Stämmans beslut om att överlåta teckningsoptioner till deltagarna på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet gäller sammanlagt högst 704 000 teckningsoptioner.