Årsstämma 2016

Indutrade höll årsstämma onsdagen den 27 april 2016, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 

Stämman fastställde utdelningen till 9,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 29 april 2016. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 4 maj 2016.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Bengt Kjell, Johnny Alvarsson, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Till ny styrelseledamot valdes Annica Bresky. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2017.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras, samt om fondemission, genom vilken bolagets aktiekapital ökas med 200 Mkr till 240 Mkr och varje befintlig aktie ger rätt till två (2) nya vederlagsfria aktier. Det totala antalet aktier i Indutrade ökar därmed till 120 000 000. Avstämningsdag för fondemissionen är den 27 maj 2016.