Årsstämma 2015

Indutrades årsstämma ägde rum onsdagen den 29 april 2015 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistreringen börjar kl 15.00.

Stämman fastställde utdelningen till 7,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 4 maj 2015. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 7 maj 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Bengt Kjell, Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Till ny styrelseledamot valdes Katarina Martinson. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. De beslutade riktlinjerna ger möjlighet till att kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument motsvarande 15 procent av den fasta lönen. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Följande dokument från årsstämman kan laddas ner här: