Årsstämma 2014

Indutrades årsstämma hölls den 28 april 2014 på IVAs Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Stämman fastställde utdelningen till 7,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 2 maj 2014. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 7 maj 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Fredrik Lundberg, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande och Bengt Kjell omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. De beslutade riktlinjerna ger möjlighet till att kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument motsvarande 15 procent av den fasta lönen. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Stämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014). LTI 2014 omfattar cirka 140 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen vilka erbjuds att förvärva sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Indutrade. Teckningskursen för aktierna ska fastställas till 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Indutradeaktien under en mätperiod i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna.

I syfte att genomföra LTI 2014 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett av Indutrade helägt dotterbolag. För att möjliggöra deltagande för deltagare som tillkommer eller är förhindrade att delta när programmet inleds, emitteras högst 460 000 respektive högst 150 000 teckningsoptioner i två serier. Stämmans beslut om att överlåta teckningsoptioner till deltagarna på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet gäller sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner. Överblivna teckningsoptioner kommer att makuleras.

Följande dokument från årsstämman kan laddas ner här: