Årsstämma 2013

Indutrades årsstämma hölls den 6 maj 2013 på Summit, Hörsal Razorfish, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 7,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 10 maj 2013. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 15 maj 2013.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Mats Olsson. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att frågan om instruktion till valberedningen fortsättningsvis inte är en stående punkt på årsstämman, utan detta ärende tas upp först om behov finns av ändringar i tidigare beslutad instruktion.

Stämman beslutade även om instruktion avseende utseende av valberedningen innebärande i huvudsak att styrelsens ordförande gavs i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden:s utskrift av aktieboken per 31 augusti (ägargrupperade), som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämma. Instruktionen för valberedningen beslöts gälla tills vidare.

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. De beslutade riktlinjerna ger möjlighet till att kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument motsvarande 15 procent av den fasta lönen. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Följande handlingar från årsstämman kan laddas ner här: