Årsstämma 2012

Indutrades årsstämma hölls den 3 maj 2012 på Summit, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 6,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 8 maj 2012. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 11 maj 2012.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl och Mats Olsson samt nyvaldes Krister Mellvé. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Krister Mellvé har i 18 år varit verksam inom Robert Bosch Group i Europa, Asien och Australien, senast som dotterbolagschef i Sydkorea. Dessförinnan var han verksam i handelsbolaget Benzlers i 19 år, verksamt inom tillverkning och försäljning av transmissionsutrustning för industrin.

Stämman beslutade om instruktioner avseende utseende av valberedningen innebärande i huvudsak att styrelsens ordförande gavs i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2012 (ägargrupperade), som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2013.

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Följande handlingar från årsstämman kan laddas ner här: