Årsstämma 2011

Indutrade Aktiebolag (publ) höll årsstämma onsdagen den 27 april 2011, kl 16.00 på Summit, Hörsal Razorfish, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 5,10 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 2 maj 2011. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 5 maj 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Michael Bertorp, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Ulf Lundahl och Mats Olsson samt nyvaldes Martin Lindqvist. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Martin Lindqvist är sedan 1 januari 2011 verkställande direktör i SSAB. Dessförinnan var han affärsområdeschef för Europa, Middle East och Afrika och ekonomi- och finansdirektör på SSAB.

Stämman beslutade om instruktioner avseende utseende av valberedningen innebärande i huvudsak att styrelsens ordförande gavs i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per 31 augusti 2011 (ägargrupperade), som vardera utser en representant att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2012.

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Stämman beslutade att bolagsordningen ska ändras, i syfte att bland annat anpassa den till de ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011.

Följande dokument från årsstämman kan laddas ned här: