Årsstämma 2010

Indutrades årsstämma hölls den 24 maj 2010 på Summit, Hörsal Razorfish, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 4,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 27 maj 2010. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 1 juni 2010.

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Kjell, Eva Färnstrand, Michael Bertorp, Johnny Alvarsson och Ulf Lundahl samt nyvaldes Mats Olsson. Gerald Engström och Owe Andersson hade avböjt omval. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor utsågs registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Stämman beslutade om instruktioner avseende utseende av valberedningen innebärande i huvudsak att styrelsens ordförande gavs i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2010 (ägargrupperade), som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2011.

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till medverkan i långsiktigt incitamentsprogram 2010. Långsiktigt incitamentsprogram 2010 innefattar två delprogram – delprogram A och delprogram B. Delprogram A innebär att ledande befattningshavare i Sverige, Finland och Danmark erbjuds att till marknadspris köpa sammanlagt högst 505.000 köpoptioner från Industrivärden. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie i bolaget under perioden 1 maj 2013 till 31 oktober 2013. Delprogram B innebär att ledande befattningshavare i bland annat Holland, Norge, Storbritannien och Tyskland, samt i vissa andra länder i vilka Indutrade-koncernen är verksam, till marknadspris erbjuds att köpa sammanlagt högst 175.000 aktier i bolaget från Industrivärden. Bolaget medverkar i programmet genom att varje förvärvad köpoption respektive aktie ger rätt till en fast subvention från bolaget om 22 kronor under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Subventionen utbetalas av bolaget till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar (1/2), under december 2011 respektive juni 2013. Om samtliga berättigade deltagare deltar fullt ut i långsiktigt incitamentsprogram 2010 kommer programmet omfatta cirka 115 deltagare. En deltagare kan endast omfattas av ett delprogram. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 4.000.000 aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning. Kvittning skall endast kunna ske mot revers utfärdad av bolaget som betalning för aktier i företag som bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Nedan kan du ladda ner dokument från stämman: