Årsstämma 2009

Indutrades årsstämma hölls den 4 maj 2009 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 6,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 maj 2009. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 12 maj 2009.  

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Eva Färnstrand, Michael Bertorp, Owe Andersson, Johnny Alvarsson och Gerald Engström. Mats Jansson hade avböjt omval. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.  

Stämman beslutade om instruktioner avseende utseende av valberedningen innebärande i huvudsak att styrelsens ordförande gavs i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2009 (ägargrupperade), som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010.  

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 4.000.000 aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning. Kvittning skall endast kunna ske mot revers utfärdad av bolaget som betalning för aktier i företag som bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Nedan kan du ladda ner dokument från stämman: