Finansiella mål

Övergripande mål

Koncernen eftersträvar att med begränsad affärsrisk kontinuerligt växa inom utvalda geografiska marknader, produktområden och nischer. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Koncernens övergripande mål för att skapa lönsam tillväxt är:

  • att vara den ledande teknikförsäljningskoncernen i norra Europa, såväl beträffande nettoomsättning som teknisk kompetens;
  • att vara en internationell koncern med egenutvecklade produkter och egna varumärken.

Läs mer om finansiella mål och måluppfyllelse.