Nyemission

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 28 april 2014 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under november 2017 med 51 300 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier i bolaget.

Per den 30 november 2017 finns det totalt 120 798 600 aktier och röster i bolaget.