Risker och riskhantering

Indutrade är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre betydande påverkan på koncernen. Riskerna definieras i huvudsak som faktorer som påverkar Indutrades möjligheter att nå uppställda mål.

Många av de beskrivna riskerna kan påverka företaget både positivt och negativt. Detta betyder att vid en gynnsam utveckling av risken eller om riskhanteringen lyckas bemästra risken på ett bra sätt kan måluppfyllelsen bli bättre än förväntat. På så sätt innehåller riskerna även möjligheter för Indutrade. Exempel på detta är konjunktur och kundbeteenden samt variationer i marknadspris.

Indutrade bedriver verksamhet i 31 länder, i fyra världsdelar, genom fler än 200 bolag. Denna spridning tillsammans med ett stort antal kunder i olika branscher och ett stort antal leverantörer inom olika teknikområden begränsar de affärsmässiga riskerna.

Konjunkturförändringar

Risk: Indutrades verksamhet är beroende av kundernas inköp och investeringar och påverkas av konjunkturförändringar.

Riskhantering: Effekten av konjunktursvängningar inom specifika branscher och geografiska marknader minskas tack vare att bolaget är verksamt inom många olika branscher och geografier. Likaså har fördelningen mellan försäljning av OEM-komponenter, förbrukningsvaror, underhållsprodukter, investeringsvaror samt service en utjämnande effekt.

Utflyttning av verksamheter

Risk: Utflyttning av industriproduktion till lågkostnadsländer förekommer på marknader där Indutrade är verksamt.

Riskhantering: Utflyttning har haft en begränsad inverkan på Indutrade då koncernen valt att fokusera på kunder med repetitiva behov i branscher med exempelvis hög automatisering och/eller stora initiala investeringar, vilka inte tenderar att flytta ut.

Konkurrens från lågkostnadsländer

Risk: På Indutrades marknader märks en ökning av produkter från lågkostnadsländer.

Riskhantering: För att motverka effekter av denna konkurrens erbjuder Indutradeprodukter och tjänster med högt teknikinnehåll, hög servicenivå samt kvalificerad teknisk rådgivning. Indutrade strävar också efter att etablera ett nära samarbete med kunden genom att komma in redan i planerings- och utvecklingsstadiet där medarbetarna kan bidra med sitt kunnande i olika processer.

Operativ risk

Risk: Koncernen drivs med två huvudinriktningar;dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. För bolagen som är handelsföretag finns risken att ett agenturförhållande kan komma att upphöra, till exempel vid en strukturförändring i leverantörsledet.

Riskhantering: Att ett agenturförhållande kan upphöra är en naturlig del i ett agenturföretags verksamhet och det finns en erfarenhet inom organisationen att hantera detta. Indutrade har ett 100-tal handelsbolag med några huvudagenturer per bolag, kompletterade med ett antal mindre agenturer. Det stora antalet agenturer gör att ingen enskild agentur står för en avgörande ekonomisk risk ur koncernens perspektiv. Risken för att större kunder ska välja att gå förbi agenturledet och handla direkt av producenterna begränsas genom att kunderna värdesätter den tekniska kunskap, tillgänglighet och leveranssäkerhet som ett lagerhållande lokalt teknikförsäljningsbolag tillhandahåller. Indutradebolagen tillhandahåller även eftermarknadstjänster som till exempel service.

Förändringar i leverantörsledet

Risk: Det finns alltid en risk att leverantörer går från ett samarbete med ett teknikförsäljningsbolag till egen försäljning. En trend på marknaden som talar för detta är konsolideringen bland tillverkare.

Riskhantering: Indutrade möter detta genom att välja leverantörer som ser ett samarbete med Indutrade som den mest lönsamma försäljningsmetoden. Stabila leverantörssamarbeten är en av parametrarna som värderas vid Indutrades köp av bolag. För att säkerställa att de bolag som förvärvas inte förlorar produktagenturer får bolagets huvudleverantörer ge sitt samtycke till
förvärvet. 

Beroende av nyckelpersoner

Risk: Risken för kompetenstapp höjs vid företagsförvärv.

Riskhantering: I förvärvsstrategin ingår att bolagens nyckelpersoner ska vara väl motiverade att fortsätta driva bolaget även efter förvärvet. För att attrahera och behålla nyckelpersoner arbetar Indutrade också med kontinuerlig kompetensutveckling och särskilda ledarutvecklingsprogram.

Finansieringsrisk

Risk: Med finansieringsrisk menas risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras.
 
Riskhantering: Finansieringsrisken motverkas i möjligaste mån av att säkerställa en förfallostruktur som skapar förutsättningar för att vidta nödvändiga alternativa kapitalanskaffningsåtgärder om så skulle behövas. Indutrade har en central ansats avseende koncernens finansiering. I princip all extern finansiering upptas av moderbolaget som sedan finansierar koncernens dotterbolag, såväl i som utanför Sverige, i lokala valutor.

Ränterisk

Risk: Med ränterisk menas risken för att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en alltför stor inverkan på koncernens finansnetto och resultat.

Riskhantering: Indutrade strävar efter att uppnå en god spridning av ränteförfall för att undvika att stora lånevolymer är föremål för ränteomsättning vid samma tidpunkt.

Valutarisk

Risk: Med valutarisk avses risken för att ofördelaktiga valutakursförändringar ska på­ verka koncernens resultat och eget kapital mätt i SEK:

• Transaktionsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen har inbetalningar och utbetalningar i utländska valutor.
• Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen genom utländska dotterbolag har nettoinvesteringar i utländska valutor

Riskhantering: Indutradekoncernens transaktionsexponering uppstår exempelvis då dotterbolagen importerar produkter för försäljning på den inhemska marknaden. Eliminering av valutakurseffekter görs så långt det är möjligt genom användning av valutaklausuler i kundkontrakt och genom försäljning i samma valuta som inköp. I vissa fall används terminskontrakt. 
Koncernen har en omräkningsrisk vid omräkning av utländska dotterbolag till koncernvalutan SEK. Denna typ av valutarisk säkras för närvarande inte.