Risker och riskhantering

Indutrade är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre betydande påverkan på koncernen. Riskerna definieras i huvudsak som faktorer som påverkar Indutrades möjligheter att nå uppställda mål.

Många av de beskrivna riskerna kan påverka koncernen både positivt och negativt. Detta betyder att vid en gynnsam utveckling av risken eller om riskhanteringen lyckas bemästra risken på ett bra sätt kan måluppfyllelsen bli bättre än förväntat. På så sätt innehåller riskerna även möjligheter för Indutrade. Exempel på detta är konjunktur och kundbeteenden samt variationer i marknadspris.

Indutrade bedrev vid utgången av 2018 verksamhet i 30 länder, i fyra världsdelar, genom fler än 200 bolag. Denna spridning tillsammans med ett stort antal kunder i olika branscher och ett stort antal leverantörer inom olika teknikområden begränsar de affärsmässiga riskerna.

Konjunkturförändringar

Risk: Indutrades verksamhet är beroende av kundernas inköp och investeringar och påverkas av konjunkturförändringar.

Riskhantering: Effekten av konjunktursvängningar inom specifika branscher och geografiska marknader minskas tack vare att koncernen är verksamt inom många olika branscher, segment och geografier. Den decentraliserade affärsmodellen innebär att koncernen har en god anpassningsförmåga genom att beslut tas snabbt och verksamhetsnära.

Förändringar i leverantörsledet

Risk: Det finns alltid en risk att leverantörer går från ett samarbete med ett av Indutrades teknikförsäljningsbolag till en annan distributör eller egen försäljning.

Riskhantering: Indutrade väljer leverantörer som ser ett samarbete med Indutrade som den mest lönsamma försäljningsmetoden. Stabila leverantörssamarbeten är en av parametrarna som värderas vid Indutrades förvärv av bolag. Det totalt sett stora antalet agenturer inom Indutrade gör dessutom att ingen enskild agentur står för en avgörande ekonomisk risk ur koncernens perspektiv.

Digitalisering

Risk: Digitaliseringen skapar bland annat möjligheter för producenter att enklare nå sina slutkunder vilket skulle kunna innebära en ökad konkurrens och prispress för Indutrades teknikförsäljningsbolag.

Riskhantering: Indutrades bolag besitter stor kunskap om produkter och applikationer och adderar därigenom ett attraktivt mervärde i  leverantörskedjan. Ambitionen är också att kontinuerligt vidareutveckla denna kompetens och erbjudande för att bibehålla konkurrenskraften.

Finansieringsrisk

Risk: Med finansieringsrisk menas risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras.
 
Riskhantering: För att begränsa finansieringsrisken eftersträvar koncernen en jämn förfallostruktur, en god likviditetsreserv, samt en diversifierad upplåning. Detta skapar förutsättningar för att vidta nödvändiga alternativa kapitalanskaffningsåtgärder om så skulle behövas. Indutrade har en central ansats avseende koncernens finansiering. I princip all extern finansiering upptas av moderbolaget som sedan finansierar koncernens dotterbolag i lokala valutor.

Ränterisk

Risk: Med ränterisk menas risken för att ofördelaktiga förändringar i
räntenivåer får en alltför stor inverkan på koncernens finansnetto och resultat.

Riskhantering: Indutrade strävar efter att uppnå en god spridning av ränteförfall för att undvika att stora lånevolymer är föremål för ränteomsättning vid samma tidpunkt.

Globala handelsregulatoriska förändringar

Risk: Förändringen av nationella eller internationella regler för import
eller export av olika produkter kan innebära ökade kostnader eller andra svårigheter för Indutrades bolag..

Riskhantering: Indutrades bolag är verksamma inom många olika marknadssegment och geografier vilket gör koncernens exponering inom ett enskilt område relativt sett mindre. De bolag med verksamhet i mer utsatta geografier arbetar proaktivt med olika aktiviteter för att minimera effekterna av förändrade regler.

Efterlevnad handelsregler

Risk: Korruption eller andra avsiktliga eller oavsiktliga brott mot olika handelsregler och internationella sanktioner kan innebära att Indutrade bötfälls eller utsätts för olika former av sanktioner. Indutrade anseende och attraktionskraft kan också försämras.

Riskhantering: I syfte öka medvetenhet och kunskap om externa regler och interna policies genomförs utbildningar för relevanta målgrupper. För att identifiera eventuella riskfyllda affärsflöden görs kontinuerligt riskanalyser. Bolag med affärer i riskfyllda regioner har också implementerat särskilda rutiner för att säkerställa regelefterlevnad.

Valutarisk

Risk: Med valutarisk avses risken för att ofördelaktiga valutakursförändringar ska påverka koncernens resultat och eget kapital mätt i SEK:
• Transaktionsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen har in- och utbetalningar i utländska valutor.

• Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen genom utländska dotterbolag har nettoinvesteringar i utländska valutor.

Riskhantering: Indutradekoncernens transaktionsexponering uppstår exempelvis då dotterbolagen importerar produkter för försäljning på den inhemska marknaden. Eliminering av valutakurseffekter görs så långt det är möjligt genom användning av valutaklausuler i kundkontrakt och genom försäljning i samma valuta som inköp. I vissa fall används terminskontrakt. Koncernen har en omräkningsrisk vid omräkning av utländska dotterbolag till koncernvalutan SEK. Denna typ av valutarisk säkras för närvarande inte.

 

Hållbarhetsstyrning

Risk: Om bolag inte identifierar väsentliga hållbarhetsrisker eller brister i hanteringen av identifierade risker kan Indutrade bötfällas eller utsättas för olika former av påföljder.

Riskhantering: Indutrades affärsområdesledningar har löpande formella och informella möten med alla bolag för att följa upp verksamhetens utveckling. För att säkerställa att alla väsentliga hållbarhetsaspekter behandlas hålls gemensamma utbildningar och workshops.

Förvärvsprocessen

RIsk: Om bolag med väsentliga problem förvärvas, till exempel avseende ekonomisk intjänandeförmåga eller viktiga hållbarhetsaspekter, kan  Indutrades anseende eller finansiella utveckling äventyras.

Riskhantering: Förvärv genomförs av ett antal personer med stor förvärvserfarenhet samt med stöd av specialister inom till exempel juridik och ekonomi. En grundlig utvärdering görs alltid i förvärvsprocessen för att minimera risk som är förenad med ett förvärv. Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar, såväl kvantitativa som kvalitativa.