Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2019

2019-07-18 08.00

Andra kvartalet 2019
• Orderingången ökade med 6 procent till 4 653 (4 391) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 1 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 4 587 (4 390) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 1 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 6 procent till 574 (543) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,5 (12,4) procent.
• Kvartalets resultat ökade marginellt till 365 (364) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,02 (3,01) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 488 (290) mkr.

1 januari – 30 juni 2019
• Orderingången ökade med 8 procent till 9 263 (8 564) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 8 953 (8 287) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 12 procent till 1 111 (994) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 (12,0) procent.
• Periodens resultat ökade med 9 procent till 715 (657) mkr och resultat per aktie uppgick till 5,92 (5,43) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 656 (294) mkr.

VD-kommentar
Fortsatt god och stabil efterfrågan och hög förvärvstakt under det andra kvartalet 2019.

Andra kvartalet
Det andra kvartalet 2019 har karaktäriserats av fortsatt god och stabil efterfrågan. Skillnaden i efterfrågan mellan produkter, segment och marknader har ökat något och inom ett antal segment har utvecklingen planat ut, exempelvis inom bygg och anläggning samt fordon.

Orderingången översteg nettoomsättningen med 1 procent och uppgick till drygt 4,6 miljarder kronor, en ökning med totalt 6 procent. Omsättningen ökade med 4 procent. Många av våra bolag upplevde en fortsatt god tillväxt och affärsområdet UK hade den starkaste organiska orderutvecklingen under kvartalet. Osäkerheten kring Brexit påverkade dock våra brittiska bolag något mer än under det första kvartalet. Affärsområdena Measurement & Sensor Technology och Flow Technology hade en god utveckling drivet av bland annat mätteknik och marinsegmentet. Färre investeringsrelaterade projekt samt en något svagare efterfrågan inom vissa segment bidrog till att den organiska utvecklingen för flera affärsområden var dämpad.

Lönsamheten utvecklades positivt i majoriteten av våra bolag och fem av våra åtta affärsområden hade en högre rörelsemarginal än motsvarande kvartal föregående år. EBITA-marginalen för koncernen som helhet förbättrades något till 12,5 (12,4) procent. Starkast utveckling uppvisades i affärsområdena Flow Technology och UK, i huvudsak drivet av hög fakturering. Lönsamheten i affärsområde Measurement & Sensor Technology minskade något och påverkades av markant lägre efterfrågan i Nordamerika för ett av de större bolagen. Lönsamheten kvarstod alltjämt på en bra nivå.

Marknadsläget och lönsamheten var fortsatt utmanande inom segmentet för kraftgenerering i affärsområdet Benelux. Arbetet med både kortsiktiga och mer strategiska förbättringsåtgärder fortsätter enligt plan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under kvartalet och uppgick till 488 (290) miljoner kronor. Kapitalbindningen är fortsatt på en något hög nivå till följd av ett högt kapacitetsutnyttjande hos många av våra bolag, kunder och leverantörer.

Under kvartalet stärktes Indutrades långfristiga finansiering med en ny kreditfacilitet och ett emitterat obligationslån. Koncernens finansiella styrka skapar stabilitet och underlättar investeringar och förvärv.

Vi har fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete och har under 2019 genomfört en utbildningsinsats för koncernens alla VD:ar inom hållbarhet. Ambitionen under 2019 är att alla dotterbolag genomför en väsentlighetsanalys och påbörjar arbetet med att definiera relevanta nyckeltal för sina respektive företag.

Förvärv
Det har varit en hög förvärvsaktivitet och under året har totalt tio förvärv genomförts. Under det andra kvartalet har fem förvärv genomförts: holländska QbiQ Group, brittiska Adam Equipment och Datum Electronics, svenska Starke Arvid och schweiziska Färber & Schmid. Efter Kvartalets slut har också norska instrumentbolaget Finisterra och brittiska Natgraph, tillverkare av kundanpassade torknings- och härdningssystem för industritryck, förvärvats.

Under 2019 har vi förvärvat bolag med en total årsomsättning om cirka 1,2 miljarder kronor. Vi har fortsatt att leverera i enlighet med vår strategi genom att investera i framgångsrika, välskötta, marknadsledande nischbolag med potential att generera lönsam tillväxt. Vi har en opportunistisk förvärvsstrategi där vi plockar ”russinen ur kakan” och de framtida förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda.

Utsikter
Det rådande marknadsläget är fortsatt stabilt, men med en något ökad variation och en utplanande efterfrågan inom vissa segment. Vi har en god riskspridning genom vår diversifierade struktur med många mindre och flexibla bolag i ett flertal länder, som arbetar inom olika nischer och segment. Våra VD:ar kan självständigt fatta snabba affärsbeslut och anpassa sig till kundernas behov. Vi har en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar lönsam tillväxt framöver.

Bo Annvik, VD och koncernchef

Notera
Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 18 juli 2019 kl. 8.00 CEST.

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 18 juli kl. 10.30 under följande länk:

https://event.on24.com/wcc/r/2038369/2D4C0C0BB7D88AE2860F48A2D156A068

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 505 583 57
UK: +44 333 300 9263
US: +1 6 467 224 904