Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

2019-04-25 12.00

Första kvartalet 2019
• Orderingången ökade med 10 procent till 4 610 (4 173) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 4 366 (3 897) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 19 procent till 537 (451) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 (11,6) procent.
• Kvartalets resultat ökade med 19 procent till 350 (293) mkr och resultat per aktie uppgick till 2,90 (2,42) kr.

VD-kommentar
Indutrade inledde 2019 med fortsatt bra tillväxt och positiv marginalutveckling.
Första kvartalet
Marknadsläget under det första kvartalet 2019 var fortsatt bra och efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil på en hög nivå. Efterfrågan relaterat till större projekt var något lägre inom vissa marknader och bolag. Orderingången ökade med 10 procent i kvartalet, varav 5 procent organiskt. Omsättningen ökade med 12 procent varav organiskt 6 procent. Den organiska tillväxten i kvartalet var generellt god och kom från en positiv utveckling i alla våra geografiska marknader.

Orderingången inom affärsområdet DACH har genom konkurrenskraftiga bolag med fokus på kemi- och farmaceutisk industri i Schweiz haft en stark utveckling under årets första kvartal.

Osäkerheten kring Brexit-förhandlingarna påverkade affärsområdet UK i något större utsträckning än tidigare det här kvartalet. Våra brittiska bolag upplevde både positiv och negativ påverkan: ökad försäljning kopplat till lageruppbyggnad inför en potentiellt kommande omreglering, samt att vissa kunder föredrog andra alternativ på grund av ökad Brexit-risk. Överlag har dock påverkan varit begränsad.

Den lägre orderingången avseende ventiler för kraftgenerering under hösten 2018 påverkade affärsområdet Benelux nettoomsättning och resultat negativt under kvartalet. Orderingången inom segmentet återhämtade sig något under det första kvartalet och vi arbetar med både kortsiktiga och mer strategiska förbättringsåtgärder.

Sammantaget visar bolagen inom våra affärsområden en stabil och positiv utveckling av orderingång, fakturering och resultat under kvartalet. Det är positivt att sex av våra åtta affärsområden förbättrar sina resultatnivåer. Kvartalets EBITA-marginal om 12,3 (11,6) procent är den högsta nivån för första kvartalet sedan börsintroduktionen 2005. Resultat före skatt för kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till 442 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under kvartalet, huvudsakligen drivet av det förbättrade resultatet. I likhet med förra året ökade rörelsekapitalet under första kvartalet, delvis påverkat av högre volymer, delvis av ett högt kapacitetsutnyttjande hos många av våra bolag, kunder och leverantörer.

Under kvartalet har Indutrade undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
Att leda koncernen på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för långsiktig hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet.

Förvärv

Under kvartalet har två förvärv genomförts och ytterligare ett efter kvartalets slut. Weldability Sif, en brittisk leverantör med ett brett utbud av utrustning, förbrukningsartiklar och utbildningstjänster till marknaden för industrisvetsning samt svenska bolaget STRIHL, en leverantör av belysningsarmatur för utomhusbruk. Efter kvartalets slut förvärvades svenska Acumo. Bolaget är leverantör av automationslösningar inom områdena positionering, mätning och detektering och inriktar sig även på försäljning av larmdon med produkter som blixtljus och sirener.

Vi har haft en bra start på 2019 och med en stark pipeline med flera projekt i olika faser är förvärvsmöjligheterna fortsatt goda.

Utsikter

Vi följer marknadsutvecklingen kontinuerligt och tycker affärsklimatet sammantaget ser fortsatt bra ut. Koncernens diversifierade struktur med fler än 200 bolag i olika segment och länder skapar förutsättningar för stabilitet även om konjunkturen avmattas. Indutrade står väl rustat inför framtiden och förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling och att långsiktigt skapa hållbar, lönsam tillväxt är goda.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 25 april kl. 15.00 under följande länk:
http://event.on24.com/wcc/r/1980980-1/03B5F5697E1B5200F1B20B5C76A614A3

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 566 42 692
UK: +44 333 300 9273
US: +1 646 722 4903


Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 25 april 2019 kl. 12.00 CET.