Delårsrapport och bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2018

2019-02-13 07.30

1 januari – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 2018
• Orderingången ökade med 13 procent till 4 403 (3 895) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 4 446 (3 932) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.
• EBITA exklusive omstruktureringskostnader 2017 ökade med 32 procent och uppgick till 568 (431) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,8 (11,0) procent.
• Kvartalets resultat ökade med 113 procent till 369 (173) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,05 (1,42) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 16 procent och uppgick till 594 (513) mkr.

1 januari – 31 december 2018
• Orderingången ökade med 13 procent till 17 073 (15 051) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 4 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 16 848 (14 847) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 4 procent.
• EBITA exklusive omstruktureringskostnader 2017 ökade med 20 procent och uppgick till 2 087 (1 745) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 (11,8) procent, den högsta någonsin för ett helår.
• Årets resultat ökade med 33 procent till 1 368 (1 030) mkr och resultat per aktie uppgick till 11,31 (8,54) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 12 procent och uppgick till 1 360 (1 554) mkr.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 4,50 (3,75) kr per aktie.

VD-kommentar

2018 var ett starkt år för Indutrade med fokus på lönsam tillväxt. Försäljningen ökade med 13 procent vilket resulterade i en omsättning på nästan 17 miljarder kronor och en EBITA-marginal om 12,4 procent som är ”all time high” för Indutrade. Vi har fortsatt att leverera i enlighet med vår strategi; att generera lönsam tillväxt genom förvärv och utveckling av stabila och lönsamma bolag inom utvalda nischer.

Fjärde kvartalet

Affärsklimatet var fortsatt bra under det fjärde kvartalet och efterfrågan i de flesta branscher och marknadssegment var fortsatt stabil på en hög nivå.

Orderingången var stark och ökade med 13 procent, varav 6 procent organiskt. De flesta av affärsområdena visade god tillväxt, men utvecklingen var särskilt stark för bolagen inom affärsområdena UK och DACH. Affärsområdet DACH påverkades primärt positivt av framgångsrikt arbete inom processindustrin i Schweiz. Efterfrågan i affärsområdet Finland var fortsatt hög men färre projekt bidrog till att ordertillväxten var något negativ.

Omsättningen ökade med 13 procent, varav 7 procent organiskt. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med starkast tillväxt i UK och Fluids & Mechanical Solutions. Bolagen inom dessa affärsområden är väl positionerade och konkurrenskraftiga och i UK var efterfrågan för såväl exportorienterade som inhemska bolag stark. Även inom affärsområdet Fluids & Mechanical Solutions var det en bred förbättring, med den starkaste tillväxten inom segmenten industri och infrastruktur.

Lönsamheten utvecklades positivt i majoriteten av våra bolag och sju av våra åtta affärsområden visade förbättrade marginaler jämfört med föregående år. Bolagens dedikerade kund- och resultatorienterade arbete genererar lönsam tillväxt och det är imponerande att se vilket driv och engagemang som finns inom koncernen. EBITA-marginalen för koncernen som helhet förbättrades till 12,8 (7,6) procent för det fjärde kvartalet. Resultatförbättringen kommer delvis från att resultatet 2017 belastades med omstruktureringskostnader för Sander Meson-gruppen om 132 mkr. Omstruktureringen har gått enligt plan och är nu i princip avslutad.

Kassaflödet förbättrades under kvartalet men kapitalbindningen är fortsatt på en något hög nivå till följd av längre ledtider från leverantörer och ett högt kapacitetsutnyttjande i vår produktion.

Förvärv

Under kvartalet har två tilläggsförvärv med en total årsomsättning på 175 mkr genomförts. Thermo Electric i Nederländerna som utvecklar och tillverkar temperaturgivare och brittiska NRG Automation som är en systemleverantör av automatiserade lösningar till dörrar och portar. Båda förvärven stärker våra marknadspositioner och ger ytterligare tillväxtmöjligheter.

Totalt under 2018 har nio förvärv genomförts med en årsomsättning om 660 MSEK. Majoriteten av de förvärvade bolagen har egna produkter, vilket förbättrar balansen mellan bolag med egna produkter och tekniska handelsbolag. Förvärven kommer att ha en positiv påverkan på vårt resultat och finansiella ställning under det kommande året. Vi upplever att Indutrades affärsmodell fortsätter att attrahera ägare som står i begrepp att sälja sina företag och ser positivt på förutsättningarna till fortsatta förvärv i och utanför Norden.

Utsikter

2019 har inletts med fortsatt hög och stabil efterfrågan för majoriteten av våra bolag, men vi följer noga utvecklingen givet det osäkra makroekonomiska och politiska läge som råder. Vår decentraliserade affärsmodell, där ledningarna i våra drygt 200 bolag kan fatta snabba och verksamhetsnära beslut, skapar engagemang, ansvarstagande och möjlighet för bolagen att anpassa verksamheterna vid en förändrad efterfrågan.

Jag och mina medarbetare ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Indutrade under 2019 till ett än mer lönsamt växande företag. Min förhoppning och ambition är att Indutrade även under 2019 kommer att ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning.

Bo Annvik, VD

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom följande kontaktpersoner den 13 februari 2019 kl. 7.30 CET.

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 13 februari kl. 11.00 via följande länk:
http://event.on24.com/wcc/r/1919079-1/516315636BD441035A7AE73833EF94E0?partnerref=rss-events

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 92 60
US: + 1 646 722 49 04