Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

2018-04-26 14.00

• Orderingången ökade med 14 procent till 4 173 (3 672) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 3 897 (3 533) mkr. För jämförbara enheter var det i nivå med föregående år.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 11 procent till 451 (406) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 (11,5) procent.
• Kvartalets resultat ökade med 12 procent till 293 (261) mkr och resultat per aktie uppgick till 2,42 (2,18) kr.
• Obligationslån om 1 000 mkr emitterat.

VD-kommentar
Vår affärsmodell som baseras på förvärv och utveckling av stabila och lönsamma bolag inom utvalda nischer, fortsätter att generera lönsam tillväxt. Marknaden är fortsatt god och resultatet för årets första kvartal är stabilt.

Första kvartalet
Under det första kvartalet 2018 har marknadsläget varit fortsatt bra med en stabil och hög efterfrågan. Orderingången under kvartalet var god och ökade med 14 procent varav 3 procent organiskt. Faktureringen ökade med 10 procent, framförallt drivet av förvärv. För jämförbara enheter var faktureringen i nivå med föregående års höga nivå.

Kvartalet har påverkats negativt av färre faktureringsdagar jämfört med föregående år på grund av påsken. Den kalla och snörika vintern har påverkat negativt då arbetsförhållandena varit utmanande för vissa av våra bolag, speciellt de verksamma inom bygg- och anläggningsbranschen i Norden och till viss del även i Storbritannien och på Irland. En del av våra bolag utmanas av ett högt kapacitetsutnyttjande och längre leveranstider från våra leverantörer, vilket även det har haft en negativ påverkan.

Orderingången ökar organiskt inom sex av åtta affärsområden och orderingången översteg faktureringen med 7 procent. Den organiska omsättningen ökade inom sex av åtta affärsområden. Den lägre omsättningen inom affärsområdet Benelux är helt hänförlig till markant lägre försäljning inom ett av de större bolagen inom kraftgenerering/energisegmentet, dock jämfört med höga försäljningsnivåer förra året.

Överlag har koncernens bolag utvecklats positivt under kvartalet och levererat ett förbättrat resultat. EBITA och vinst per aktie ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Kvartalets EBITA-marginal om 11,6 procent är i linje med föregående år.

Den omstrukturering som inleddes i slutet av 2017 inom Sander Meson-gruppen går enligt plan. Åtgärderna har omfattat konsolidering av verksamheter, personalneddragningar och andra aktiviteter med syfte att stärka den långsiktiga lönsamhetsnivån.

I februari refinansierade vi oss genom att emittera två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 000 mkr.
Vi har sedan årsskiftet vår nya organisationsstruktur på plats, med ett utökat antal affärsområden och delvis ny ledningsgrupp, vilket ytterligare stärker affärsfokus och möjliggör fortsatt lönsam tillväxt.

Förvärv
Under kvartalet har förvärvet av Zijtveld Grijpers i Nederländerna genomförts. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliska gripverktyg som används inom ett flertal olika branscher. Även några mindre add-on förvärv har slutförts under kvartalet.

Indutrades affärsmodell som bygger på decentralisering och entreprenörskap, är attraktiv för många potentiella säljare av företag. Möjligheterna till förvärv av framgångsrika företag med liknande värdegrund som vår är fortsatt goda.

Utsikter
Vi har haft en bra start på 2018 med ett stabilt affärsklimat och bra underliggande efterfrågan. Indutrades affärsmodell står fast och ger oss goda förutsättningar till fortsatt positiv utveckling och att långsiktigt skapa hållbar, lönsam tillväxt.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 26 april kl 15.00 under följande länk:

http://event.on24.com/wcc/r/1655058-1/CE1E89E04F8D9018F8774C1ABA29D404?partnerref=rss-events

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:

UK: +44 203 008 9803
SE: +46 8 566 426 65
US: +1 855 831 5948

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 14.00 CET.