Delårsrapport 1 januari-30 september 2018

2018-11-08 14.00

Tredje kvartalet 2018
• Orderingången ökade med 16 procent till 4 106 (3 532) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 4 115 (3 633) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 17 procent till 525 (450) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,8 (12,4) procent.
• Kvartalets resultat ökade med 17 procent till 342 (293) mkr och resultat per aktie uppgick till 2,83 (2,43) kr.

1 januari – 30 september 2018
• Orderingången ökade med 14 procent till 12 670 (11 156) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 4 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 12 402 (10 915) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 16 procent till 1 519 (1 314) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,2 (12,0) procent.
• Periodens resultat ökade med 17 procent till 999 (857) mkr och resultat per aktie uppgick till 8,26 (7,12) kr.

Händelser efter kvartalets slut
• Den 8 november 2018 beslutade styrelsen att höja målet för EBITA-marginalen för Indutradekoncernen till minst 12 procent (tidigare 10 procent) per år över en konjunkturcykel.

VD-kommentar

Fortsatt bra efterfrågan och resultattillväxt under det tredje kvartalet 2018.
Tredje kvartalet
Det positiva marknadsläget har fortsatt under det tredje kvartalet med stabil försäljning på en hög nivå.
Efterfrågan var bra och orderingången ökade under kvartalet med 16 procent varav 6 procent organiskt. Det var en positiv utveckling och en sekventiell förbättring av tillväxttakten. Faktureringen ökade med 13 procent varav 3 procent organiskt, vilket var stabilt på en fortsatt god nivå.
Överlag utvecklades koncernens bolag väl. Samtliga affärsområden uppvisade en positiv resultatutveckling där bolagen inom affärsområdena Measurement & Sensor Technology, UK och Finland stod för den starkaste marginalutvecklingen. De avancerade tekniklösningarna inom mät- och givarteknik, som bland annat används för att skapa ”smarta” produkter, efterfrågades inom många kundsegment och bidrog till den starka tillväxten under kvartalet. UK hade en god tillväxttakt även under det tredje kvartalet, framförallt genom väl positionerade och konkurrenskraftiga bolag. Lönsamheten i affärsområdet Finland förbättrades främst som en konsekvens av ett fokuserat omstruktureringsarbete. Affärsläget var fortsatt utmanande för några av bolagen i Schweiz som en följd av lägre investeringsaktivitet inom delar av processindustrin.
Lönsamheten stärktes både organiskt och drivet av förvärv. EBITA ökade med 17 procent, varav 3 procent organiskt, till 525 miljoner kronor. EBITA-marginalen för det tredje kvartalet uppgick till 12,8 procent, vilket var en hög nivå i ett historiskt perspektiv och en ökning jämfört med föregående års marginal om 12,4 procent. Resultatet per aktie ökade med 16 procent och uppgick till 2,83 kronor.
Kassaflödet förbättrades under det tredje kvartalet men rörelsekapitalet kvarstod på en något hög nivå drivet av högt kapacitetsutnyttjande och längre leveranstider från leverantörer.

Förvärv
Under kvartalet förvärvades det norska bolaget Norsecraft Tec som är ett ledande teknikförsäljningsbolag som erbjuder automatiska smörjsystem för entreprenadmaskiner och industriella applikationer. Även tilläggsförvärvet av amerikanska TXRX slutfördes under kvartalet. TXRX är en ledande tillverkare av komponenter och tekniska lösningar inom verksamhetskritiska radiobaserade kommunikations-system som kompletterar vårt danska bolag Combilent mycket väl. Combilent har en ledande ställning inom samma produktområden på den europeiska marknaden.
Efter kvartalets slut genomfördes tilläggsförvärvet av Thermo Electric, ett holländskt bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och kalibrerar temperaturgivare. Thermo Electric blir dotterbolag till Indutrades svenska bolag Pentronic AB. Tilläggsförvärv är ett led i Indutrades strategi att även förvärva genom våra befintliga bolag för att stärka marknadspositioner inom attraktiva segment.

Aktiviteten på förvärvsmarknaden är fortsatt hög och vi har ett bra inflöde av intressanta företag. Vi har genom vår starka förvärvshistorik, storlek samt goda rykte, den erfarenhet och de resurser som krävs för att genomföra värdeskapande förvärv. Vi för kontinuerligt diskussioner med ett flertal intressanta företag där vi befinner oss i olika faser i förvärvsprocessen.

Höjt mål för EBITA-marginalen

Efter kvartalets slut beslutade styrelsen efter sin årliga strategiska översyn att höja målet för EBITA-marginalen till minst 12 procent per år över en konjunkturcykel. De finansiella målen är ambitiösa och de speglar min övertygelse om att vårt arbete kommer att resultera i en fortsatt hållbar lönsam tillväxt.

Utsikter
Det makroekonomiska och politiska läget skapar en något ökad osäkerhet kring affärsklimatet för kommande kvartal, men vi ser idag inte några tydliga tecken på en förändrad efterfrågesituation. Våra bolag arbetar nära kunderna, är flexibla och om det krävs kan de agera snabbt och anpassa sig till rådande efterfrågan. Koncernens diversifierade struktur med över 200 bolag i olika segment och länder skapar stabilitet och med vår finansiella styrka är förutsättningarna för konkurrenskraftigt värdeskapande goda.
Vi är målmedvetna och jag har stor tillförsikt om att Indutrade kommer att fortsätta skapa kund- och aktieägarvärde.

Bo Annvik, VD

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom följande kontaktpersoner den 8 november 2018 kl. 14.00 CET.

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 8 november kl. 15.00 under följande länk:
https://bit.ly/2ymuILB

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:

UK: +44 203 008 9807
SE: +46 8 506 39 549
US: +1 8 558 315 945