Delårsrapport och bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

2018-02-13 08.00

Fjärde kvartalet 2017
• Orderingången ökade med 13 procent till 3 895 (3 434) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 3 932 (3 499) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.
• EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 431 mkr, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 11,0 procent. Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader inom Sander Meson-gruppen om 132 mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) minskade med 24 procent till 299 (391) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 7,6 (11,2) procent.
• Kvartalets resultat minskade med 31 procent till 173 (249) mkr, motsvarande ett resultat per aktie om 1,42 (2,08) kr.

1 januari – 31 december 2017
• Orderingången ökade med 16 procent till 15 051 (13 004) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 14 847 (12 955) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.
• EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 745 mkr, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 11,8 procent. Rörelseresultatet har belastats med omstrukturerings-kostnader inom Sander Meson-gruppen om 132 mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 9 procent till 1 613 (1 484) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 (11,5) procent.
• Årets resultat ökade med 10 procent till 1 030 (936) mkr, motsvarande ett resultat per aktie om 8,54 (7,80) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 554 (1 207) mkr.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 3,75 (3,20) kr per aktie.

VD-kommentar
2017 har varit ett framgångsrikt år för Indutrade med lönsam tillväxt. Vi har genomfört en större lednings- och organisationsförändring som är anpassad till en fortsatt utveckling av våra befintliga bolag samt framtida förvärv. Omsättningen uppgick till nästan 15 miljarder, med en tillväxt under året på 15% och en förbättrad justerad EBITA-marginal på 11,8%. Indutrades decentraliserade affärsmodell står fast och jag är övertygad om att Indutrade genom fortsatt evolution har alla förutsättningar till att fortsätta att skapa kund- och aktieägarvärde.

Fjärde kvartalet
Överlag har affärsklimatet under kvartalet varit fortsatt bra. Ur ett segmentsperspektiv är det positivt att även se förbättringar inom Olja & Gas. Det högre oljepriset leder till fler investeringar i både nya projekt och underhållsarbeten, vilket är till fördel för våra bolag som är verksamma inom den sektorn.

För majoriteten av våra bolag utvecklades orderingång, fakturering och lönsamhet positivt och fyra av våra sex affärsområden visar förbättrade marginaler jämfört med föregående år. EBITA-marginalen för affärsområdet Fluids & Mechanical Solutions var under kvartalet lägre jämfört med samma kvartal föregående år, främst beroende på engångseffekter inom ett fåtal bolag. Bland annat på grund av ett e-handelsprojekt under uppstart med begränsade intäkter. Resultatförsämringen för affärsområdet Special Products förklaras i huvudsak av ett markant lägre resultat för ett av de större bolagen inom kraftgenerering/energisegmentet. Positivt var dock att samma bolag hade en bra orderingång under kvartalet.

Så som kommunicerats tidigare har vi beslutat att genomföra ett antal förbättringsåtgärder för att återställa lönsamheten för Sander Meson-gruppen, vilket har lett till omstruktureringskostnader som belastar resultatet för det fjärde kvartalet med 132 mkr. Nedskärningarna leder till en mer hanterbar kostnadsstruktur.

Förvärv
Under kvartalet har vi slutfört förvärvet av det tyska bolaget Inovatools. Bolaget levererar, både i Tyskland och internationellt, produkter för metallbearbetning och bedöms ha goda möjligheter till expansion. Ambitionen är också att fördjupa Indutrades närvaro på den tyska marknaden. Vi lyckades också slutföra förvärvet av det holländska bolaget Tradinco Instruments innan årsskiftet.

Vi har fortsatt leverera i enlighet med vår strategi genom att investera i framgångsrika, välskötta, marknadsledande nischbolag med potential att generera lönsam tillväxt.

Under 2017 förvärvade Indutrade tolv bolag med en total årlig försäljning på 1 270 mkr. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på vårt resultat och finansiella ställning under det kommande året. Vi ser att Indutrades affärsmodell fortsätter att attrahera företagare som överväger att sälja sina bolag, vilket leder till goda möjligheter till framtida förvärv.

Utsikter
Från den 1 januari 2018 har vi en ny organisation och ledningsgrupp på plats. Jag är övertygad om att förändringarna kommer att stärka förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt, förmågan att utveckla våra bolag och bibehållen hög förvärvstakt. Vi har skapat en plattare struktur och ökat antalet affärsområden från sex till åtta och har därmed bättre förutsättningar för att utveckla våra bolag och ta ansvar för bolag vi förvärvar. De nya affärsområdescheferna är alla internt rekryterade och deras internationella erfarenhet och kunskap kommer att göra oss bättre rustade för vår internationella expansion.

Min förhoppning och tro är att Indutrade även under 2018 kommer att ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en telefonkonferens/webcast presenteras rapporten den 13 februari kl. 11.00 CET via följande länk:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1584728&s=1&k=9E44678D86285A04C6078B6B7BF5B3D6

Deltagare ringer:
UK: +44 203 008 98 10
SE: +46 8 566 426 65
US: +1 855 831 5945