Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2017

2017-07-25 13.00

 

 

Andra kvartalet 2017

  •  Orderingången ökade med 15 procent till 3 952 (3 422) mkr. För jämförbara   enheter var det en ökning med 4 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 3 749 (3 317) mkr. För jämförbara   enheter var det en ökning med 3 procent.
  •  Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella   anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 13 procent   till 458 (405) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,2 (12,2) procent.
  •  Periodens resultat ökade med 17 procent till 303 (259) mkr, vilket   motsvarar ett resultat per aktie om 2,52 (2,16) kr.
 

VD-kommentar

Stark orderingång och fakturering baserat på ett bra affärsklimat och generellt sett starka bolag har resulterat i fortsatt hög marginalnivå.

Det har varit en intressant och intensiv inledning för mig som ny VD i Indutrade. Jag är mycket imponerad av koncernen med sina tydligt kund- och resultatorienterade bolag, som leds av engagerade VDar i en decentraliserad och entreprenörsdriven kultur. Jag har prioriterat att resa runt och träffa många av bolagen under mina första månader, samt haft en inspirerande VD-konferens. Ambitionen är att fortsätta att kontinuerligt förbättra Indutrade med fokus på hållbar lönsam tillväxt!

Kvartalet

De flesta marknader har kännetecknats av ett positivt affärsklimat med ökad efterfrågan under det andra kvartalet. Finland har fortsatt att utvecklas positivt och vi har ”all-time high”- resultat i flera av våra bolag där. Affärsområdet Measurement & Sensor Technology går också mycket bra kopplat till att många kunder behöver vår teknologi för att göra sina produkter mer ”intelligenta”. Det är fortsatt kämpigt i marinsegmentet och inom vissa delar av kraftgenerering ser vi lägre volymer jämfört med för ett år sedan.

Kvartalet hade färre faktureringsdagar jämfört med 2016 på grund av påsken, men trots det har orderingången ökat med 15 procent och faktureringen med 13 procent genom bra organisk tillväxt och förvärv.

En majoritet av koncernens bolag visar en bra resultatutveckling, vilket lett till en EBITA-marginal om 12,2 procent, som är i nivå med föregående år.

Förvärv

Under kvartalet har två förvärv med en total årsomsättning på 180 mkr genomförts. Pro-Flex AS i Norge är verksamt inom slangar och kopplingar till krävande kundapplikationer och MaxxVision GmbH, vår första direktinvestering i Tyskland arbetar med kamerateknologi för industriella processer.

Efter kvartalets slut har vi gjort ytterligare fyra förvärv. Wennerström Ljuskontroll i Sverige är specialiserat på ljusstyrning och belysningskomponenter, Elma Instruments i Danmark arbetar med test- och mätinstrument på den skandinaviska marknaden, Young Black i Storbritannien är en ”one-stop shop” av fästelement, pneumatiska verktyg, kompressorer, slangar och kopplingar till brittisk industri och Tubeworkx i Nederländerna tillverkar nischade rörkomponenter till industrin.

Utsikter

Indutrade har en stark balansräkning och ”pipelinen” av intressanta förvärvsobjekt är bra, vilket skapar goda förutsättningar för ytterligare förvärv. Vi har fått en bra start på året och den starka orderingången ger oss tillförsikt om en positiv utveckling även under det andra halvåret.

Indutrades affärsmodell har under lång tid visat sig mycket framgångsrik och ligger fast. Vår strävan är dock att ständigt bli bättre och utveckla vår affärsmodell vidare. Som ny VD känner jag stor entusiasm inför denna uppgift och ser med tillförsikt fram emot kommande år. Vår ambition och tro är att vi också i framtiden kan erbjuda aktieägarna en konkurrenskraftig avkastning.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 13.00 under följande länk: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1448966&s=1&k=A70638B25865BF4EAA0A9CF8C64DA683 Deltagare ringer: SE: +46856642665, UK +442030089810, US: +18558315945