Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

2017-10-25 15.00

Tredje kvartalet

• Orderingången ökade med 15 procent till 3 532 (3 082) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 3 633 (3 176) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 19 procent till 450 (377) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 (11,9) procent. • Periodens resultat ökade med 23% procent till 293 (239) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,43 (1,99) kr.

1 januari – 30 september 2017

• Orderingången ökade med 17 procent till 11 156 (9 570) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 10 915 (9 456) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 20 procent till 1 314 (1 093) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,0 (11,6) procent. • Periodens resultat ökade med 25% procent till 857 (687) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,12 (5,73) kr.

VD Kommentar

Stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler.

Kvartalet

Marknadsläget har varit stabilt under kvartalet. Efterfrågan i Europa har utvecklats väl, i synnerhet i alla nordiska länder samt i Benelux och Tyskland. Det råder dock en viss osäkerhet i Storbritannien på grund av Brexit, men det har hittills inte haft någon större påverkan på våra bolags affärssituation.

Efterfrågan i de flesta branscher och marknadssegment är god. Området mätteknik fortsätter att utvecklas positivt, men det finns dock en utmaning i form av ett högt kapacitetsutnyttjande både bland våra egna bolag samt hos kunder och leverantörer.

Fortsatt stark efterfrågan i kombination med våra bolags goda konkurrenskraft och utvecklingsarbete resulterade i en ökad orderingång med 15% och en fakturering som ökade med 14% under kvartalet. Det är även glädjande att vi organiskt växer med 7%, både vad gäller orderingång och fakturering.

Våra bolag arbetar kontinuerligt med att stärka lönsamheten och vi förbättrade EBITA-resultatet med 19%, varav organiskt 12%, till 450 (377) mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal om 12,4% (11,9%).

Alla våra affärsområden har utvecklats väl i perioden och det görs ett fantastiskt jobb ute i våra bolag. Flow Technology, som har haft en förhållandevis låg EBITA-marginal under en period, påverkas fortfarande negativt av bolag inom det svaga marinsegmentet. Exklusive dessa verksamheter är dock EBITA-marginalen nära den nivå som gäller för koncernen som helhet.

Indutrade har historiskt lyckats mycket väl med förvärv av välskötta och lönsamma bolag och av de över 200 företagen i koncernen är det endast ett fåtal verksamheter där vi har lönsamhetsproblem. Vi arbetar aktivt med att lösa dessa.

Förvärv

Under årets nio första månader har vi genomfört 10 förvärv och planerar att under november slutföra vår andra direktinvestering i Tyskland genom förvärvet av Inovatools. Företaget utvecklar och tillverkar kvalitets-verktyg för skärande bearbetning och omsätter omkring 320 mkr med potential för fortsatt lönsam tillväxt internationellt. Inovatools förstärker också vår bas i Tyskland och skapar förutsättningar för ytterligare förvärv där.  

Våra förvärvsambitioner är fortsatt höga och vi har en stark plattform att utgå ifrån, baserat på ett gott rykte som ägare. Vidare har vi ett fortsatt bra inflöde av potentiella företag att förvärva.

Vi kommer även att förstärka det team som arbetar med förvärv för att proaktivt hantera succession och vår förmåga att hantera fler projekt framöver.

Utsikter

Baserat på ett stabilt affärsklimat med bra underliggande efterfrågan, i kombination med ett fokuserat utvecklings-arbete ute i koncernens bolag, finns det bra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 15.00 under följande länk: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1516545&s=1&k=8FD64E5D28EF3322981DC86F87D39D3C

Deltagare ringer: SE: +46 8 566 426 65 UK: +44 203 008 98 10 US: +1 855 831 59 45