Delårsrapport tredje kvartalet1 januari - 30 september 2016

2016-10-25 10.00

Tredje kvartalet 2016

  • Orderingången ökade med 6 procent till 3 082 (2 901) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 2 procent.

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 3 176 (3 036) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 3 procent.

  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) minskade med 3 procent till 377 (387) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 11,9 (12,7) procent.

  • Periodens resultat minskade med 1 procent till 239 (242) mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 1,99 (2,02) kr.

  • Bo Annvik har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder senast vid årsstämman 26 april 2017.

VD-kommentar
I en marknad som kännetecknas av låg global tillväxt och en svag utveckling av industriproduktionen fortsätter efterfrågan att variera mellan produktsegment, länder och bolag. I en utmanande marknadssituation har Indutrade under året växt både via förvärv och organiskt.

Kvartalet

Efter ett antal kvartal med starka tillväxttal blev tillväxten något svagare under det tredje kvartalet 2016.

Vi har under kvartalet slutfört en investering i en ny produktionsanläggning för tillverkning av ventiler inom energisegmentet. Verksamheten i Nederländerna är vår största enhet inom energisektorn och har expanderat kraftigt under de senaste åren. Den nya anläggningen skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av ventil-programmet. Marknaden avseende ventiler för kraftgenerering inom energisegmentet är fortsatt stark och vår orderstock är på god nivå. Under det tredje kvartalet 2015 slutfördes och utlevererades ett antal mycket stora projektorder. Motsvarande stora utleveranser har inte skett detta kvartal, vilket påverkat såväl fakturering som resultat. Vidare var också orderingången, som varierar mycket mellan månader och kvartal, lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Under kvartalet har variationen i orderingång och fakturering varit osedvanligt stor mellan månaderna, där en mycket svag juli-månad inte kompenserats fullt ut av en förbättring i augusti och september. En av orsakerna till variationen och juli månads svaga utfall tror vi kan härledas till den osäkerhet som följde på Brexit och Storbritannien är också en marknad med svag utveckling under kvartalet.

Finland har under många år varit en marknad utan tillväxt, men vi får nu signaler om en ökad efterfrågan. Utöver Irland, med en stark tillväxt, fortsätter också verksamheten i Danmark att utvecklas mycket positivt, såväl organiskt som genom förvärv.

För flertalet produktsegment är efterfrågesituationen i stort sett oförändrad jämfört med närmast föregående kvartal.

Med syfte att anpassa organisationen till det svaga marknadsläget inom marinsegmentet pågår omstrukturering av de verksamheter som är direkt påverkade.   

Förvärv

Att växa genom förvärv är en central del i Indutrade-modellen och förvärvstakten är hög. Under året har totalt tio förvärv genomförts, varav fyra under det tredje kvartalet. Årsomsättningen för dessa tio förvärv uppgår totalt till en miljard kronor. Förvärven under det tredje kvartalet består av: KA Olsson & Gems i Sverige som är ett teknikförsäljningsbolag, Vacuum Engineering i Storbritannien som tillverkar utrustning för läcksökning, Crysberg i Danmark som utvecklar och tillverkar elektroniska styrsystem, främst för bevattnings-anläggningar och Alphr Technology i Storbritannien som tillverkar utrustning för automatiserad montering och kontroll av produkter i produktionslinjer.

Det är fortsatt hög aktivitet på förvärvsmarknaden och vi ser att Indutrades affärsmodell attraherar många företagare som står i begrepp att avyttra sin verksamhet.

Utsikter

Indutrades affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom fortsatta förvärv av välskötta och lönsamma bolag, tillsammans med ett enträget arbete att utveckla befintliga bolag, har goda förutsättningar till lönsam tillväxt också i en marknad som kännetecknas av svag internationell utveckling.

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 10.00 under följande länk: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1284813&s=1&k=50C8E99DB10055C9B545855F3581097D

Deltagare ringer:

SE: +46 8 566 426 93

UK: +44 203 008 98 13

US: +1 855 831 59 45