Nyckeltal

 20172016201520142013
Nettoomsättning, mkr 14847 12 955 11 881 9 746  8 831
Försäljningstillväxt, % 15 9 22 10   5
EBITA, mkr 1 613 1 484 1 427 1 134   990
EBITA-marginal, % 10,9 11,5 12,0 11,6   11,2
Operativt kapital vid periodens slut, mkr 8 997 8 027 6 656 5 656  4 947
Operativt kapital genomsnitt, mkr 8 444 7 491 6 537 5 324 4 894
Avkastning på operativt kapital, %1) 19 20 22 21  20
Eget kapital genomsnitt, mkr 4 746 3 976 3 440 2 818 2 377
Avkastning på eget kapital, %1) 22 24 26 25   25
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 829 3 628 2 949 2 494   2 321
Nettoskuldsättningsgrad, % 74 82 80 79   88
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,1 2,2 1,8 1,9   2,1
Soliditet, % 41 40 40 39   38
Medelantal anställda 6 156 5 495 4 978 4 418   4 151

Antal anställda vid periodens slut


Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Nyckeltal per aktie

6 545 5 705 5 107 4 578   4 218
Resultat per aktie före utspädning, kr 8,54 7,80 7,44 5,87  4,89
Resultat per aktie efter utspädning, kr 8,53 7,78 7,44 5,87 4,89
Eget kapital per aktie, kr  4264 36,58 30,86 26,33 21,86
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr  12,90 10,06 8,97 7,53  7,16
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, ´000 120457 120000 120000 120000 120000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, ´000 120617 120251 120094 120000 120000
Antal aktier vid periodens utgång, ´000 120799 120000 120000 120000 120000

 1)Beräknat på genomsnittligt kapital.