Nyckeltal

 20182017201620152014
Nettoomsättning, mkr 16 848 14 847 12 955 11 881 9 746 
Försäljningstillväxt, % 13 15 9 22 10 
EBITA, mkr 2 087 1 613 1 484 1 427 1 134 
EBITA-marginal, % 12,4 10,9 11,5 12,0 11,6 
Operativt kapital vid periodens slut, mkr 10 127 8 997 8 027 6 656 5 656 
Operativt kapital genomsnitt, mkr 9 839 8 444 7 491 6 537 5 324
Avkastning på operativt kapital, %1) 21 19 20 22 21 
Eget kapital genomsnitt, mkr 5 715 4 746 3 976 3 440 2 818
Avkastning på eget kapital, %1) 24 22 24 26 25 
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 909 3 829 3 628 2 949 2 494 
Nettoskuldsättningsgrad, % 63 74 82 80 79 
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,7 2,1 2,2 1,8 1,9 
Soliditet, % 44 41 40 40 39 
Medelantal anställda 6 710 6 156 5 495 4 978 4 418 

Antal anställda vid periodens slut


Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Nyckeltal per aktie

6 778 6 545 5 705 5 107 4 578 
Resultat per aktie före utspädning, kr 11,31 8,54 7,80 7,44 5,87
Resultat per aktie efter utspädning, kr 11,31 8,53 7,78 7,44 5,87
Eget kapital per aktie, kr  51,34 42,64 36,58 30,86 26,33
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr  11,26 12,90 10,06 8,97 7,53
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, ´000 120832 120457 120000 120000 120000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, ´000 120843 120617 120251 120094 120000
Antal aktier vid periodens utgång, ´000 120855 120799 120000 120000 120000

 1)Beräknat på genomsnittligt kapital.