Kassaflödesanalys

Mkr 2018  2017201620152014
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet  1 821 1 514 1 318 1 315 970 
Förändringar i rörelsekapitalet -461 40 -111 -239 -66 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 360 1 554 1 207 1 076 904 
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -299 -236 -320 -221 -124 
Företagsförvärv och avyttringar -586 -1007 -1164 -878 -585 
Förändring av övriga finansiella tillgångar 0 1 8 -1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -885 -1242 -1476 -1100 -706 
Nettoupplåning/amortering 225 116 620 303 165 
Utbetald utdelning -453 -384 -360 -310 -282 
Likvid för utfärdade teckningsoptioner 0 8 - - -
Nyemission 7 95 - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -221 -165 260 -7 -117 
Periodens kassaflöde 254 147 -9 -31 81 
Likvida medel vid periodens början 464 332 339 357 261 
Kursdifferens -10 -15 2 13 15 
Likvida medel vid årets slut 708 464 332 339  357