Kassaflödesanalys

Mkr20172016201520142013
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 1 514 1 318 1 315 970  790
Förändringar i rörelsekapitalet 40 -111 -239 -66  69
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 554 1 207 1 076 904  859
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -236 -320 -221 -124  -206
Företagsförvärv och avyttringar -1007 -1164 -878 -585  -444
Förändring av övriga finansiella tillgångar 1 8 -1 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1242 -1476 -1100 -706  649
Nettoupplåning/amortering 116 620 303 165  88
Utbetald utdelning -384 -360 -310 -282  -282
Likvid för utfärdade teckningsoptioner 8 - - - -
Nyemission 95 - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -165 260 -7 -117  -194
Periodens kassaflöde 147 -9 -31 81  16
Likvida medel vid periodens början 332 339 357 261  243
Kursdifferens -15 2 13 15  2
Likvida medel vid årets slut 464 332 339  357  261