Förfalloprofil för lån

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk menas risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. För att begränsa finansieringsrisken eftersträvar koncernen en jämn förfallostruktur, en god likviditetsreserv, samt en diversifierad upplåning. Detta skapar förutsättningar för att vidta nödvändiga alternativa  kapitalanskaffningsåtgärder om så skulle behövas.

Indutrade har en central ansats avseende koncernens finansiering. I princip all extern finansiering upptas av moderbolaget som sedan finansierar koncernens dotterbolag, såväl i som utanför Sverige, i lokala valutor. Cash pooler finns etablerade i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Indutrade har sedan 2014 ett företagscertifikatprogram. Ramen i programmet utökades under 2016 från 1 500 till 2 000 MSEK. Den 31 december 2018 var utestående volym företagscertifikat 1 100 MSEK. Indutrade etablerade under det första kvartalet ett MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om 3 miljarder kronor. I syfte att refinansiera existerande lån emitterades under det första kvartalet två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 000 mkr med en löptid om fem år och under det fjärde kvartalet ytterligare ett icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med en löptid om 3,25 år.

Koncernen hade vid årsskiftet 708 (464) MSEK i likvida medel samt 2 880 (2 752) MSEK i outnyttjade kreditlöften.   

Förfalloprofil – Total finansering1), 31 december 2018:

                       

1) Avser moderbolaget, som står för huvuddelen av koncernens finansiering.

 

Koncernen strävar efter en rimlig balans mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att koncernen säkrar finansieringen till en rimlig kapitalkostnad. Koncernens mål är att nettoskuldsättningsgraden, definierad som räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till eget kapital, normalt inte ska överstiga 100 procent. Vid årsskiftet uppgick nettoskuldsättningsgraden till 74 (82) procent.