Förfalloprofil för lån

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk menas risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. För att begränsa finansieringsrisken eftersträvar koncernen en jämn förfallostruktur, en god likviditetsreserv, samt en diversifierad upplåning. Detta skapar förutsättningar för att vidta nödvändiga alternativa  kapitalanskaffningsåtgärder om så skulle behövas.

Indutrade har en central ansats avseende koncernens finansiering. I princip all extern finansiering upptas av moderbolaget som sedan finansierar koncernens dotterbolag, såväl i som utanför Sverige, i lokala valutor. Cash pooler finns etablerade i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Indutrade har sedan 2014 ett företagscertifikatprogram. Ramen i programmet utökades under 2016 från 1 500 till 2 000 MSEK. Den 31 december 2017 var utestående volym företagscertifikat 1 600 MSEK.

 

Koncernen hade vid årsskiftet 464 (332) MSEK i likvida medel
samt 2 752 (2 854) MSEK i outnyttjade kreditlöften.  
 

Förfalloprofil koncernen 31 december 2017:

Koncernen strävar efter en rimlig balans mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att koncernen säkrar finansieringen till en rimlig kapitalkostnad. Koncernens mål är att nettoskuldsättningsgraden, definierad som räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till eget kapital, normalt inte ska överstiga 100 procent. Vid årsskiftet uppgick nettoskuldsättningsgraden till 74 (82) procent.

 

Den 31 december 2017 var utestående volym företagscertifikat 1 600 MS