Balansräkning

Mkr20172016201520142013
Tillgångar          
Goodwill 2 845 2 388 1 942 1 572  1 308
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 102 1 879 1 636 1 445  1 286
Materiella anläggningstillgångar 1 618 1 451 1 117 971  849
Finansiella anläggningstillgångar 139 117 101 87  61
Varulager 2 517 2 249 1 931 1 617  1 546
Kundfordringar 2 469 2 292 1 995 1 702  1 435
Övriga fordringar 412 345 300 336  208
Likvida medel  464 332 339 357  261
Summa tillgångar 12 566 11 053 9 361 8 087   6 954
           
Skulder           
Eget kapital  5 168 4 399 3 707  3 162  2 626
Långfristiga räntebärande skulder
inkl pensionsförpliktelser 
1 569 2 274 1 260  1 216  2 201
Övriga långfristiga skulder och avsättningar  600 563 480  412   353
Kortfristiga räntebärande skulder 2 724 1 686 2 028  1 635   381
Leverantörsskulder 1 081 968 848  763  602
Övriga kortfristiga skulder  1 424 1 163 1 038  899   791
Summa eget kapital & skulder  12 566 11 053 9 361  8 087  6 954