Balansräkning

Mkr20182017201620152014
Tillgångar          
Goodwill 3 170 2 845 2 388 1 942 1 572 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 169 2 102 1 879 1 636 1 445 
Materiella anläggningstillgångar 1 736 1 618 1 451 1 117 971 
Finansiella anläggningstillgångar 158 139 117 101 87 
Varulager 2 834 2 517 2 249 1 931 1 617 
Kundfordringar 2 877 2 469 2 292 1 995 1 702 
Övriga fordringar 418 412 345 300 336 
Likvida medel  708 464 332 339 357 
Summa tillgångar 14 070 12 566 11 053 9 361 8 087 
           
Skulder           
Eget kapital  6 218 5 168 4 399 3 707  3 162 
Långfristiga räntebärande skulder
inkl pensionsförpliktelser 
2 811 1 569 2 274 1 260  1 216 
Övriga långfristiga skulder och avsättningar  619 600 563 480  412 
Kortfristiga räntebärande skulder 1 806 2 724 1 686 2 028  1 635 
Leverantörsskulder 1 168 1 081 968 848  763 
Övriga kortfristiga skulder  1 448 1 424 1 163 1 038  899 
Summa eget kapital & skulder  14 070 12 566 11 053 9 361  8 087