Utdelningspolicy

Mål för utdelning

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tiden ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt. Under den senaste femårsperioden har av Indutrades sammantagna vinst efter skatt på 4 150 miljoner kronor till aktieägarna utdelats 1 789 miljoner kronor, inklusive årets föreslagna utdelning, vilket motsvarar en utdelningsandel på 43 procent.

Årets utdelning

För 2017 föreslår Styrelsen en utdelning om 3,75 kronor (3,20) per aktie vilket motsvarar 453 miljoner kronor. 

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 30 april 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 4 maj 2018.