Finansiella mål och måluppfyllelse

Försäljningstillväxt

Finansiella mål: Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Måluppfyllelse: Under den senaste femårsperioden uppgick den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten till 14 procent. Under 2018 ökade nettoomsättningen med 13 procent. Jämförbara enheter ökade med 4 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent och avyttringar uppgick till –2 procent. Valutaeffekten uppgick till 4 procent.

EBITA-marginal

Finansiella mål: I november 2018 ändrades målet för EBITA-marginalen till att uppgå till minst 12 procent (tidigare 10 procent) per år över en konjunkturcykel.

Måluppfyllelse: Genomsnittet för EBITA-­marginalen har de senaste fem åren varit 11,7 procent. Under 2018 uppgick EBITA-­marginalen till 12,4 procent.

Avkastning på operativt kapital

Finansiella mål: Avkastningen på operativt kapital ska i genomsnitt uppgå till minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. 

Måluppfyllelse: De senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på operativt kapital uppgått till 21 procent. Under 2018 var den 21 procent.

Nettoskuldsättningsgrad

Finansiella mål: Nettoskuldsättningsgraden bör normalt inte överstiga 100 procent.

Måluppfyllelse: De senaste fem åren har nettoskuldsättningsgraden vid respektive års utgång varierat mellan 63 och 82 procent. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 63 procent.

Utdelningandel

Finansiella mål: Utdelningsandelen ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt. 

Måluppfyllelse: De senaste fem åren har utdelningsandelen uppgått i genomsnitt till 42 procent, inklusive föreslagen utdelning. För 2018 föreslås en utdelning om 4,50 SEK vilket motsvarar 40 procent.