Finansiella mål och måluppfyllelse

Genomsnittlig försäljningstillväxt

Finansiella mål: Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Måluppfyllelse: Under den senaste femårsperioden uppgick den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten till 10 procent. Under 2016 ökade nettoomsättningen med 9 procent. Jämförbara enheter ökade med 2 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent. Valutaeffekten under 2016 uppgick till -1 procent.

EBITA-marginal

Finansiella mål: Målet för EBITA­-marginalen är att uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Måluppfyllelse: Genomsnittet för EBITA-­marginalen har de senaste fem åren varit 11,5 procent. Under 2016 uppgick EBITA-­marginalen till 11,5 procent.

Avkastning på operativt kapital

Finansiella mål: Avkastningen på operativt kapital ska i genomsnitt uppgå till minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. 

Måluppfyllelse: De senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på operativt kapital uppgått till 21 procent. Under 2016 var den 20 procent.

Nettoskuldsättningsgrad

Finansiella mål: Nettoskuldsättningsgraden bör normalt inte överstiga 100 procent.

Måluppfyllelse: De senaste fem åren har nettoskuldsättningsgraden vid respektive års utgång varierat mellan 79 och 102 procent. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 82 procent.

Utdelningandel

Finansiella mål: Utdelningsandelen ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt. 

Måluppfyllelse: De senaste fem åren har utdelningsandelen uppgått till 44 procent, inklusive föreslagen utdelning. För 2016 föreslås en utdelning om 3,20 SEK vilket motsvar 41 procent.