Socialt ansvar

Ansvarsfull aktör med omtanke om individ och samhälle

Indutrades verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Men också med de samhällen där våra bolag finns. Våra bolag bidrar till lokal utveckling genom en långsiktig närvaro och lönsam verksamhet som inom Indutrade stärks och utvecklas ytterligare.  

Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat och samspela med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet måste bygga på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom som utom företaget.

Etik och mångfald avgörande

En god affärsetik och tydliga värderingar är centrala i att behålla marknaden och intressenternas förtroende. Vi ska spegla våra kunder och marknader i bolagens sammansättning. Mångfald är viktigt för att bibehålla konkurrenskraft och dynamiken i vår organisation. Indutrade är och ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Indutrades verksamhet bedrivs efter följande principer:

 • Samspel mellan företaget och den anställde
  Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets och den enskilde anställdes intressen inte kommer i konflikt. Skulle intressekonflikt eller osäkerhet i en fråga uppstå, skall ärendet genast hänskjutas till närmaste chef alternativt styrelseordförande i respektive bolag.
 • Följer lagar och avtal om socialt skydd
  Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.
 • Främjar mångfald
  Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
 • Tolererar inte diskriminering
   Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Säker arbetsmiljö
  Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.

Läs mer om hur det är att arbeta inom Indutrade här.