Miljöarbete

Ständiga förbättringar i miljöarbetet

Målsättningen är att kontinuerligt minska verksamhetens miljöpåverkan genom ett systematiskt förbättringsarbete genom hela kedjan. Det betyder bland annat att vi försöker effektivisera användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön.

Miljökrav och förväntningar

Ambitionen är att ha en stor lyhördhet för kunders och leverantörers önskemål och därmed kunna möta marknadens miljökrav.

Koncernen strävar efter öppenhet i rapporteringen, om såväl framgångar som utmaningar inom miljöområdet. Den huvudsakliga verksamheten utgörs idag av teknikförsäljning och distribution, även om den andel av koncernens bolag som har egen tillverkning ökat. Det medför att Indutrades påverkan på miljön är begränsad och sker huvudsakligen i samband med transporter av färdiga produkter, tjänsteresor samt hantering av avfall.

I tio av våra svenska dotterbolag bedrivs tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tre av de utländska dotterbolagen bedriver verksamhet med motsvarande tillstånds- eller anmälningsplikt.

Systematiskt miljöarbete

Vårt mål är att vatten- och energiförbrukning för våra produkter ska minska. Avfall ska hanteras på ett säkert och effektivt sätt.

Några av våra dotterbolag är certifierade enligt ISO 14001. Certifieringsprocesser genomförs i de fall det är motiverat utifrån krav från kunder eller leverantörer. Även de dotterbolag som inte är certifierade driver ett systematiskt miljöarbete med strävan efter kontinuerliga förbättringar. Miljömål skall vara mätbara och både mål och planer följas upp inom ramen för respektive dotterbolag.

Uppföljning av miljöarbetet redovisas i Indutrades årsredovisning.