Visselblåsarfunktion

Indutrades goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. Indutrade är mån om att identifiera oegentligheter avseende redovisning, intern kontroll, revision eller andra liknande frågor, och dessa kan framföras anonymt och/eller konfidentiellt till Revisionsutskottet.

Klagomål eller rapporter om oegentligheter ska skickas till whistleblow@indutrade.se för att säkerställa att ärenden skyndsamt delges utskottets medlemmar.