VD har ordet

                                         
Med en omsättning om 13 miljarder och EBITA om 1,5 miljarder blev 2016 återigen ett rekordår i koncernens historia. I en tid av utmanande marknadsförhållanden inom flera segment kan vi ändå fortsätta att generera lönsam tillväxt genom förvärv och utveckling av existerande bolag, vilket visar styrkan i Indutrade-modellen.

 

Kvartalet

Efter det tredje kvartalets svagare tillväxt, förbättrades både orderingång och fakturering under det fjärde kvartalet. Orderingången ökade med 11 procent och faktureringen med 9 procent.

Generellt har utvecklingen på flertalet marknader varit stabil. I Finland ser vi glädjande nog en klar förbättring av affärsläget efter en lång period med svag efterfrågan. Flertalet av koncernens bolag har också utvecklats positivt under kvartalet och har levererat resultat väl i nivå med förväntningarna.

Under kvartalet har lägre orderingång och utleveranser samt produktionsstörningar avseende ventiler för kraftgenerering inom energisegmentet väsentligt påverkat jämförelsen mot föregående år inom affärsområdet Special Products. Investeringen i ökad tillverkningskapacitet ger på sikt ökade möjligheter till utveckling av ventilprogrammet. Den totala resultatpåverkan jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgår till -50 mkr, varav -10 mkr avser kostnader för igångkörning av ny anläggning.

Det utmanande affärsläget med svag efterfrågan och stor prispress för bolag inom marinsegmentet har också fortsatt i det fjärde kvartalet. Lägre fakturering tillsammans med omstruktureringskostnader har medfört en väsentlig negativ resultateffekt för affärsområdet Flow Technology.

Förvärv

Under kvartalet har Scanmaskin-koncernen, som tillverkar ytbehandlingsutrustning, förvärvats. Totalt under året har 11 förvärv gjorts med en årsomsättning om 1 130 MSEK. Nio av förvärven har egna produkter, vilket förstärker den långsiktiga trenden i koncernen med större andel egna produkter. Vår ambition sedan 2005 har varit att öka andelen bolag inom mät- och givarteknik och glädjande är att fyra av förvärven under 2016 är i detta segment.

I början av 2017 har tre förvärv gjorts, RS Technics, som är verksamt inom mätteknik i Nederländerna, Sunflower Medical, tillverkare av sjukhusutrustning i Storbritannien och Ellard i Storbritannien, som tillverkar styrutrustning till kommersiella portar..

Utsikter

Indutrade har sedan börsintroduktionen 2005 haft en fantastisk utveckling. Vi har ökat andelen bolag med egna produkter och egen tillverkning. Vi har också expanderat affärsmodellen utanför Sverige och Norden och antalet bolag har under denna tid ökat från ett 60-tal till dagens mer än 200 bolag. För att möjliggöra denna tillväxt har också organisationsstrukturen utvecklats och vi har idag en organisation med sex affärsområden som säkerställer att vi kan nyttja den erfarenhet och kompetens som finns ute i våra bolag.

Hörnstenarna i Indutrades decentraliserade affärs-modell står fast och jag är övertygad om att Indutrade genom fortsatt evolution har alla förutsättningar till framtida lönsam tillväxt.

Johnny Alvarsson, VD