Utskott

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Fredrik Lundberg – ordförande
  • Bengt Kjell - vice ordförande
  • Lars Pettersson – styrelseledamot

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet utarbetar styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget behandlas i styrelsen och föreläggs årsstämman för beslut.

Ersättningsutskottet har också i uppgift att behandla och bereda ersättningsfrågor för bolagsledningen som styrelsen sedan fattar beslut om. Ersättningsutskottet utarbetar således förslag för den verkställande direktörens anställningsvillkor. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Sammanträden

Ersättningsutskottet har under 2015 sammanträtt vid två tillfällen. Vid detta möten var samtliga ledamöter närvarande.

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av styrelsen med undantag för verkställande direktören i bolaget. Ordförande i revisionsutskottet är Ulf Lundahl.

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet har en övervakande roll av bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet håller löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag samt diskuterar omfattning och inriktning av revisionsarbetet. Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen. Revisionsutskottet biträder även valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av revisionsinsatsen.

Sammanträden

Revisionsutskottet har under 2015 sammanträtt tre gånger. Vid dessa möten var samtliga ledamöter närvarande. Vid tre tillfällen under 2015 har utskottet haft genomgångar med och fått rapporter från bolagets externa revisorer.