Incitamentsprogram

Årsstämman i Indutrade AB beslutade i april 2014 att införa ett incitamentsprogram, LTI 2014, omfattande sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen.

Inom ramen för serie I, som erbjöds 135 personer, tecknade deltagarna 257 500 optioner för sammanlagt 3 914 000 kronor. Priset per teckningsoption uppgick till 15,20 kronor och teckningskursen fastställdes till 118,80 kronor per aktie efter genomförd fondemission.

Inom ramen för serie II, som erbjöds 13 personer, tecknades totalt 27 500 optioner för sammanlagt 319 000 kronor. Priset per teckningsoption uppgick till 11,60 kronor och teckningskursen för denna serie fastställdes till 116,70 kronor per aktie efter genomförd fondemission.

Aktier kan tecknas under särskilt angivna teckningsperioder från och med andra kvartalet 2017 fram till och med fredagen den 18 maj 2018. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående aktier att öka med 855 000 motsvarande 0,7 procent av totala antalet aktier och röster.

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta beslut om ett nytt långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram riktat till cirka 180 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Programmet kommer att baseras på teckningsoptioner.