Incitamentsprogram

Årsstämman i Indutrade AB beslutade i april 2014 att införa ett incitamentsprogram, LTI 2014, omfattande sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen.

Inom ramen för serie I, som erbjöds 135 personer, tecknade deltagarna 257 500 optioner och inom ramen för serie II, som erbjöds 13 personer, tecknades totalt 27 500 optioner. Efter fondemission i maj 2016 ger varje option rätt till teckning av tre aktier. Lösenkursen för serie I är omräknad till 118,80 kronor per aktie och för serie II till 116,70 kronor per aktie.

Aktier kan tecknas under särskilt angivna teckningsperioder fram till och med fredagen den 18 maj 2018. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående aktier att öka med 855 000 motsvarande 0,7 procent av totala antalet aktier och röster.