Årsstämma 2017

Indutrade håller årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Registrering sker från kl 15.00.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 20 april 2017.

Anmälan görs på formulär via länken nedan, per e-post till arsstamma@indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista, eller per telefon 08-703 03 00. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2017. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 21 april 2017. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken torsdagen den 20 april 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmäl dig här om du vill närvara vid årsstämman den 26 april 2017!