Nyckeltal

 2016201520142013
Nettoomsättning, mkr 12 955 11 881 9 746  8 831
Försäljningstillväxt, % 9 22 10   5
EBITA, mkr 1 484 1 427 1 134   990
EBITA-marginal, % 11,5 12,0 11,6   11,2
Operativt kapital vid periodens slut, mkr 8 027 6 656 5 656  4 947
Operativt kapital genomsnitt, mkr 7 491 6 537 5 324 4 894
Avkastning på operativt kapital, %1) 20 22 21  20
Eget kapital genomsnitt, mkr 3 976 3 440 2 818 2 377
Avkastning på eget kapital, %1) 24 26 25   25
Räntebärande nettoskuld, mkr 3 628 2 949 2 494   2 321
Nettoskuldsättningsgrad, % 82 80 79   88
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,2 1,8 1,9   2,1
Soliditet, % 40 40 39   38
Medelantal anställda 5 495 4 978 4 418   4 151

Antal anställda vid periodens slut


Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Nyckeltal per aktie2)

5 705 5 107 4 578   4 218
Resultat per aktie före utspädning, kr 7,80 7,44 5,87  4,89
Resultat per aktie efter utspädning, kr 7,78 7,44 5,87 4,89
Eget kapital per aktie, kr  36,58 30,86 26,33 21,86
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr  10,06 8,97 7,53  7,16
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, ´000 120 000 120 000 120 000 120 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, ´000 120 251 120 094 120 000 120 000

 

1)Beräknat på genomsnittligt kapital.

2)En fondemission 2:1 genomfördes under maj 2016. Jämförelsesiffror ovan har justerats för det nya antalet aktier.